AA

Przebieg szkolenia

W pierwszym roku uczestnicy szkolenia poznają podstawy procesu psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym. Podstawą uczenia jest osobiste doświadczenie terapii w grupie terapeutycznej prowadzonej w podejściu psychodynamicznym, wykłady z zakresu psychoanalizy, teorii osobowości, mechanizmów zaburzeń, procesu psychoterapii i podstawowych zjawisk w tym procesie, diagnozy psychodynamicznej, celów terapii indywidualnej, strategii i procedur w pracy z pacjentem. Drugim elementem jest udział w warsztatach umiejętności praktycznych na temat kontaktu w relacji terapeutycznej, podstawowych zjawisk w relacji terapeutycznej takich jak przymierze terapeutyczne, opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, identyfikacja projekcyjna. Zapoznają się z diagnozą psychodynamiczną w praktyce klinicznej, poznają metody i sposoby osiągania celów w terapii indywidualnej.

W drugim roku uczestnicy Studium kontynuują terapię grupową i uczenie się poprzez osobiste uczestnictwo w niej. Zapoznają się z założeniami i procedurami systemowej terapii rodzin. Duży nacisk położony jest na diagnozowanie poziomu funkcjonalności-dysfunkcjonalności rodziny. Zapoznają się z fazami rozwoju rodziny, a także elementami psychoterapii rodziny: kontraktem, sposobem wchodzenia w kontakt z całą rodziną i poszczególnymi jej członkami, planowaniem strategii pracy w oparciu o diagnozę, metodami pracy z rodziną, oporem i kończeniem terapii rodzinnej. Poznają podejście strukturalne, strategiczne, mediolańskie, narracyjne i transgenerscyjne w pracy z rodziną.

W trzecim roku po zakończeniu terapii grupowej rozpoczynają superwizję w małych grupach. Warsztaty w tym roku nauki zorganizowane są wokół pogłębiania wiedzy dotyczącej diagnozy indywidualnej i systemowej w pracy z rodziną, wskazań i przeciwwskazań do różnych rodzajów terapii, pracy z rodziną o różnych rodzajach i poziomach dysfunkcjonalności (problemy uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, rozwód w rodzinie, rodzina niepełna, rodzina adopcyjna i in.).

Odrębnym tematem jest analiza i diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej (zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia seksualne i in.), pomoc psychoterapeutyczna w formach indywidualnych i grupowych.

W czwartym roku uczestnicy poznają zasady tworzenia grupy terapeutycznej i psychoedukacyjnej, metod pracy z grupami dzieci i dorosłych, form uzupełniających terapię rodzinną. Uczą się budowania programu pracy grup dziecięcych i rodzicielskich. Poznają też założenia i cele prowadzenia warsztatów terapeutycznych dla dzieci i rodziców. Innym nurtem jest dalsze rozwijanie wiedzy dotyczącej mechanizmów zaburzeń, analizowania i planowania procesu terapeutycznego na konkretnych przypadkach, w tym również procesów terapii prowadzonych przez uczestników szkolenia. Omawiane są problemy etyczne w psychoterapii, dokumentowanie pracy z pacjentem indywidualnym i rodziną a także współpraca z psychiatrą i innymi specjalistami. Szkolenie kończy się omówieniem procesu zmian indywidualnych u uczestników, podsumowaniem doświadczeń edukacyjnych i planowaniem dalszego rozwoju zawodowego.