Darowizna

Zespół

Katarzyna Bartosiak

Katarzyna Bartosiak

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW oraz Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej. Otrzymała certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD.
Pracuje w Dziale Pomocy Specjalistycznej z rodzinami dysfunkcyjnymi i w kryzysie. 

W Stowarzyszeniu OPTA udziela konsultacji jako specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kamila Berlińska

Kamila Berlińska

Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalnościach: praca socjalna i pedagogika resocjalizacyjna. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydany przez PARPA i Radę ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Absolwentka szkolenia ,,Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem modelu Duluth”, posiada kwalifikacje do prowadzenia programu korekcyjno- edukacyjnego.
Ma doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując między innymi w organizacjach pomocy społecznej oraz pełniąc funkcje przewodniczącej dwóch warszawskich Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.                

W Stowarzyszeniu OPTA udziela konsultacji jako specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Marlena Dałek

Marlena Dałek

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych oraz metod psychoterapii. Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie w procesie certyfikacji. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Rodzinnej d/s Przeciwdziałania Przemocy WOiK oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, gdzie pracowała jako psychoterapeuta rodzinny. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę jako psychoterapeuta w Ośrodku MaterPater. Pracuje z osobami dorosłymi przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, doświadczającymi lęku, bezradności czy poczucia winy. Prowadzi psychoterapię par i rodzin.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy i mediacje rodzinne oraz prowadzi indywidualne wsparcie osób dorosłych.

Monika Dziedzic-Kaczorowska

Monika Dziedzic-Kaczorowska

Psycholożka, mediatorka, absolwentka podyplomowych studiów w zakresie Negocjacji i Mediacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia oraz szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Obecnie uczestniczka szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez  Ośrodek Psychoterapii Systemowej w  Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi mediacje rodzinne.

Magdalena Krupa-Witkowska

Magdalena Krupa-Witkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4 - letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, program szkoleniowy „W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA” w Stowarzyszenie Od-Do, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych, Szkolenie z TSR w Instytucie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jak również podyplomowe studia na kierunku Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami (SGH). Jest absolwentką Szkoły Trenerów Warsztatu Psychologicznego Moniki Sowickiej. Uzyskała Certyfikat trenerski w zakresie „Treningu Zastępowania Agresji oraz certyfikat Edukatora Profilaktyki Uzależnień.
Pracuje jako terapeuta, doradca zawodowy i trener.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę dla rodziców, grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Anna Maciejewicz

Anna Maciejewicz

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na kierunku psychologii klinicznej oraz Instytutu Edukacji Artystycznej na specjalności arteterapia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Odbywała praktyki w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie i w Ośrodku Wsparcia Stowarzyszenia „POMOST”. Aktualnie w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.
Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Lokalnym Systemie Wsparcia na Targówku mieszkaniowym oraz w projekcie BAZA na Warszawskiej Pradze. Pracuje w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Poradni Psychologicznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii działającej w ramach Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi terapię grupową dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. 

Adrianna Pabin-Dobrzeniecka

Adrianna Pabin-Dobrzeniecka

Psycholog, Psychotraumatolog - absolwentka Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Psychotraumatologii USWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej Akademii Motywacji i Edukacji. Ukończyła staż w grupie rozwojowo-wsparciowej dla seniorów borykających się z uzależnieniem w rodzinie. Odbyła praktyki w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, będąc w roli terapeuty-cienia.
Pracuje w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie dla dorosłych jako psycholog. 

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi pomoc grupową dla dzieci oraz prowadzi indywidualne wsparcie dzieci i dorosłych.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Pedagożka, psychoterapeutka, psychotraumatolożka praktyczna. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, roczny kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP), kurs z psychologii klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz szkolenie 1 stopnia z psychotraumatologii w Pomorskim Instytucie Psychotraumatologii. Członkini wielu Towarzystw. Stale podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na Nowowiejskiej, Poradni Uzależnień, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Laboratorium Psychoedukacji. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, osobami z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami doświadczającymi przemocy, z rodzin dysfunkcyjnych, z doświadczeniem traumy. Ze Stowarzyszeniem OPTA związana od 2004 r. Koordynatorka merytoryczna projektu „Kryzys czyli szansa”.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje, terapię indywidualną osób dorosłych oraz współprowadzi terapię rodzinną i warsztaty dla dorosłych i dzieci.  

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Prawniczka i mediatorka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy rodzinom w kryzysie, osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz współuzależnionym.
Certyfikowana specjalistka przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej. Trenerka umiejętności psychospołecznych. Autorka i koordynatorka programów i publikacji z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów i Śródmieście. Wiceprzewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Prezeska Stowarzyszenia OPTA.

W Stowarzyszeniu OPTA udziela porad prawnych, współprowadzi mediacje rodzinne i warsztaty prawne.

Zuzanna Przygoda

Zuzanna Przygoda

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPDiM organizowaną przez Ośrodek Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji.
Swoje doświadczenie zdobywała dzięki stażom m.in. w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, Pracowni „Psychodrabina”, Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Gabinecie Terapeutycznym „Siedem Zmysłów”. Pracowała w Ośrodku NRZOZ TPD „Helenów” z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, a także w warszawskich szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Obecnie pracuje na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Szpitalu Psychiatryczno-Neurorehabilitacyjnym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

 

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz współprowadzi terapię grupową dla młodzieży.

 

Hanna Regulska

Hanna Regulska

Psycholożka, terapeutka. Ukończyła kurs certyfikacyjny Polskiego Instytutu NLP w Warszawie, uzyskując tytuł praktyka NLP. Jest dyplomowaną terapeutką rodzinną - ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. Posiada certyfikaty z integracji sensorycznej i kinezjologii edukacyjnej. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne wśród młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zagrożonych alkoholizmem i przemocą). Prowadzi również terapie rodzinne, małżeńskie i grupowe. W pracy z rodziną interesuje się wspieraniem rozwoju dzieci.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz współprowadzi warsztaty wspierające umiejętności rodzicielskie.

Izabela Rokita

Izabela Rokita

Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutycznie kształciła się w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Dodatkowo ukończyła: kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji, szkolenie dla realizatorów programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, trening zastępowania agresji (Ośrodek Metod i szkoleń Psychospołecznych), szkolenie z zakresu systemowej pomocy rodzinie (Fundacja Bene Vobis), International Experience of Social Work with Marginal Youth - Republikan NGO Białoruski Uniwersytet Kultury oraz kurs terapii koherencji.
Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Fundacji Bene Vobis, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym (MOP), w Ośrodku Wspomagania Rodziny.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych, współprowadzi warsztaty rodzicielskie oraz mediacje rodzinne.

Joanna Rossa

Joanna Rossa

Certyfikowana arteterapeutka (specjalizacja: dramaterapia). Obecnie w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychodynamicznym akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Ukończyła 5-letni całościowy kurs terapeutyczny w Polskiej Szkole Dramaterapii oraz studia podyplomowe na kierunku Coaching i Mentoring w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji.

Odbyła staż „Vademecum Psychologa Praktyka” w Grupie SYNAPSIS. Absolwentka szkoleń zorientowanych na przeciwdziałanie przemocy organizowanych przez Stowarzyszenie Niebieska Linia.
Prowadziła terapię młodzieży w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym. Współpracowała z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca, gdzie prowadziła warsztaty terapeutyczne dla młodzieży z domów dziecka i pieczy zastępczej.

Ma doświadczenie w pracy coachingowej oraz terapeutycznej z osobami z zaburzeniami po stresie traumatycznym, DDA i DDD, depresją, zaburzeniami więzi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania.


W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę terapeutyczną oraz warsztat terapeutyczny zorganizowany wokół rozpoznawania i redukowania stresu wynikającego z długotrwałego przebywania w środowisku przemocy domowej.

Dorota Sakławska

Dorota Sakławska

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Socjologii Rodziny na UKSW. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz. Członek Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Śródmieściu. Mediatorka rodzinna oraz społeczny kurator rodzinny w Sądzie Rodzinnym Warszawa-Wola. Członkini Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi mediacje rodzinne i warsztaty rodzicielskie oraz prowadzi coaching rodzinny.

Beata Szymańska

Beata Szymańska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie Mediacje i Negocjacje; certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD.
Posiada wieloletnie doświadczenie w specjalistycznej pracy socjalnej na rzecz dziecka i rodziny, w tym rodzin uwikłanych w przemoc.

W Stowarzyszeniu OPTA udziela konsultacji jako specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Katarzyna Turant

Katarzyna Turant

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Akademii Innowatorów Społecznych Stowarzyszenia Ashoka w Polsce. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”. Pracowała m.in. w Fundacji dla Polski oraz w Fundacji Komunikacji Społecznej, gdzie zajmowała się wolontariuszami oraz archiwum reklamy społecznej. Członkini Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Koordynatorka projektów oraz wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

W Stowarzyszeniu OPTA jest odpowiedzialna za finanse i administrację.

Marta Witek-Zegan

Marta Witek-Zegan

Prawniczka, mediatorka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz zagadnieniach dotyczących pomocy osobom doświadczającym przemocy i z rodzin dotkniętych problemami uzależnień. Certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Konsultantka prawna w dwóch warszawskich Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych. Wykładowca Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” i „Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa”.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje adwokata socjalnego oraz współprowadzi mediacje rodzinne.

Joanna Zawacka-Waśk

Joanna Zawacka-Waśk

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka 4-letniego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym OPTA. W 2011 r. ukończyła roczne szkolenie w zakresie pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. 
Od 2014 związana z Instytutem Diabetologii w Warszawie. Na co dzień pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie zajmuje się dziećmi chorymi przewlekle, onkologicznie i psychosomatycznie oraz  ich rodzinami.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne oraz konsultacje rodzicielskie dla osób doświadczających przemocy.

Aldona Żejmo-Kudelska

Aldona Żejmo-Kudelska

Absolwentka profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Trenerka warsztatu rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka Szkoły Trenerów TROP. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Obecnie w trakcie 4- letniego szkolenia z zakresu dramaterapii - metody włączającej do psychoterapii techniki kreatywne, w tym odgrywanie ról. Absolwentka stażu "Vademecum Psychologa Praktyka" w Grupie Synapsis i szkolenia "Podstawy Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej" w Laboratorium Psychoedukacji.
Współtwórczyni Szkoły Trenerów Dramy, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way. Autorka artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie oraz projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i zorientowanych na przeciwdziałanie przemocy.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi warsztat terapeutyczny zorganizowany wokół rozpoznawania i redukowania stresu wynikającego z długotrwałego przebywania w środowisku przemocy domowej.