Darowizna

Historia

Korzenie naszego Stowarzyszenia powołanego w 1996 roku sięgają lat 80-tych. Zespół Stowarzyszenia wywodzi się z Poradni Rodzinnej OPTA. Słynęła ona w Warszawie z prężnego zespołu, który adaptując zachodnie programy i tworząc własne rozwiązania, zapoczątkował zmiany w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wraz ze zmianami ustrojowymi w Polsce, czego wyrazem było także powstanie i rozwój III sektora (NGO), część zespołu psychologicznego poradni powołała właśnie Stowarzyszenie OPTA. Nieprzerwanie działając do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce!
Powołane w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku Stowarzyszenie kontynuowało i twórczo rozwijało wieloletnie doświadczenia w pracy z rodzicami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem oraz w realizacji programów zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie wyniesione z poradni. Stowarzyszenie OPTA od lat, m.in. dzięki wsparciu warszawskiego Ratusza, prowadzi grupy edukacyjne dla rodziców, warsztaty rodzinne i terapię rodzinną.

Okrzepnięcie organizacji, przyjęcie nowych członków, zaowocowało poszerzeniem oferty Stowarzyszenia.
Najpierw, w 2002 r. powstaje Studium Terapii Rodziny, które prowadzi szkolenia psychologów i pedagogów oraz innych osób pracujących z rodzinami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach, szpitalach, itp.
Wkrótce w 2004 r., dzięki pozyskaniu środków z funduszy europejskich, a później także wsparciu Ratusza, rusza kolejny program: przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Został on pomyślany jako forma kompleksowego wsparcia i wszechstronnej pomocy kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotnym, samotnie wychowującym dzieci, matkom dzieci niepełnosprawnych, które doświadczają przemocy ze strony osób bliskich.

Od dwóch lat Stowarzyszenie OPTA z powodzeniem realizuje także programy profilaktyki w grupach młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem realizowanych działań jest ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej oraz zachowań ryzykownych, takich jak sięganie po substancje psychoaktywne. Praca z młodzieżą jest współfinansowana przez wybrane Urzędy Dzielnic m. st. Warszawy.