Darowizna

STATUT STOWARZYSZENIA OPTA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie OPTA” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z prawem miejscowym, zaś siedziba mieści się w Warszawie.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.

 

§ 5

Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§ 5a

Ilekroć w Statucie jest mowa o posiedzeniu, należy prze to rozumieć również komunikowanie się członków organów stowarzyszenia za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Głosy zbierane są odpowiednio przez Prezesa lub Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 6

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

1. Poprawa zdrowia psychicznego oraz ograniczenie i zapobieganie dysfunkcjom występującym w rodzinie, a także wyrównywanie szans dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

2. Podnoszenie poziomu wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami.

3. Zwiększenie dostępności alternatywnych dla sądownictwa powszechnego metod rozwiązywania sporów.

4. Ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk społecznych, w szczególności uzależnień oraz przemocy domowej.

5. Zmniejszenie zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie, stan zdrowia oraz stan majątkowy.

6. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej dla dzieci, młodzieży i rodzin.

2. Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin pozostających w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Organizowanie i prowadzenie pomocy prawnej i innej specjalistycznej dla osób pozostających w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Prowadzenie Ośrodka Mediacji Rodzinnych na zasadach określonych w regulaminie Ośrodka.

5. Prowadzenie listy mediatorów.

6. Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

7. Prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla specjalistów i instytucji pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, także w kryzysie oraz zajmującym się udzielaniem pomocy osobom zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

8. Prowadzenie działań aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne oraz zagrożone utratą zatrudnienia.

9. Promowanie działań zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia.

10 Wydawanie materiałów i publikacji związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

11. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami stowarzyszenia.

12. Wypracowywanie i upowszechnianie modeli i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczaniem społecznym, w tym dotkniętymi uzależnieniami i przemocą domową.

13. Prowadzenie działalności dla dzieci i młodzieży w zakresie oświaty.

 

§ 8

1. Poza działalnością nieodpłatną pożytku publicznego stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności może być:

 • Prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i całych rodzin;
 • Prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej w obrębie tematyki związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i prowadzenie pozostałych form kształcenia;
 • Prowadzenie pomocy prawnej;
 • Prowadzenie mediacji;
 • Prowadzenia badań w zakresie psychologii, pedagogiki, pozostałych nauk humanistycznych i społecznych;
 • Prowadzenie całodobowej opieki wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych oddziałów. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają jego Zarządowi. Decyzję o powołaniu oddziału i jego kierowaniu podejmuje Zarząd.

4. Zakres działania oddziału oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków jego kierownika określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów.

 

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, rekomendowana przez co najmniej jednego członka Zarządu i jednego członka Stowarzyszenia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta  przez Zarząd.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma prawa określone w §11 pkt 3, 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela.

 

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

 

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4/5 osób uprawnionych do głosowania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Do kompetencji walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4. Nadawanie godności członka honorowego.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

 

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia. Zarząd składa się z 3 lub 5 osób: prezesa i członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania wiceprezesa.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

§ 21

1. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytule udziału w pracach organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z tym uczestnictwem, w tym kosztów podróży.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowe.

3. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Komisji Rewizyjnej.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

8. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

9. Angażowanie i zwalnianie pracowników i współpracowników Stowarzyszenia.

10. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle jego działalności zastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się przewodniczącego.

 

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji i udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w tych pracach, w tym kosztów podróży.

2. Nie mogą być członkami Zarządu stowarzyszenia ani pozostawiać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

Do jej kompetencji należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

 • dotacje budżetowe i samorządowe;
 • dotacje osób fizycznych i prawnych;
 • wpływy ze składek członkowskich;
 • darowizny, zapisy, składki;
 • wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;
 • wpływy z działalności gospodarczej;
 • przychody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • odsetki bankowe, inne wpływy i przychody.

.

§ 27

Zabronione jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi”.

2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 28

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają dwie osoby: prezes i jeden z wiceprezesów. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

2. Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów majątkowych do wysokości 5 000 zł wymagany jest podpis jednego członka Zarządu – Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 roku.

 

pdf   Pobierz statut w formacie PDF