Darowizna

Cennik opłat mediacyjnych w sprawach rodzinnych

Ośrodka Mediacji Stowarzyszenia OPTA

 

Zarząd Stowarzyszenia OPTA ustala cennik opłat za prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych.

§ 1

  1. Cennik określa wysokość opłat za prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych w Ośrodku Mediacji Stowarzyszenia OPTA.
  2. Wynagrodzenie mediatorów za sprawy skierowane do mediacji przed sąd powszechny określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 921 poz. 239)..

§ 2

  1. Opłata administracyjna wynosi 250 zł.
  1. W sprawach o prawa niemajątkowe wysokość opłaty za prowadzenie mediacji wynosi 500 zł za spotkanie.
  2. Opłata za prowadzenie mediacji stanowi wynagrodzenie za 90 min. pracy dwóch mediatorów i obejmuje wszelkie czynności (powiadomienia oraz przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonej mediacji: protokół, ugoda, plan opieki rodzicielskiej).
  3. Na życzenie strony spotkanie wspólne może być poprzedzone spotkaniem premediacyjnym służącym przygotowaniu do mediacji i ustaleniu zakresu tematyki mediacyjnej. Szczególnie rekomendujemy takie spotkanie w sprawach o rozwód/separację.
  4. Opłata za spotkania premediacyjne wynosi 250 zł za godzinę konsultacji.

 

  § 3

  1. W sprawach majątkowych opłata za prowadzenie mediacji wynosi 2% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 5.000 zł.
  2. Opłata za prowadzenie mediacji obejmuje wszelkie czynności podejmowane w trakcie posiedzenia i poza nim.

§ 4

          Opłaty za postępowanie mediacyjne obciążają strony w częściach równych.

§ 5

Opłatę administracyjną i opłatę za spotkanie mediacyjne należy wnieść przed posiedzeniem na rachunek wskazany przez mediatorów Ośrodka Mediacji Stowarzyszenia OPTA.

 

                                                                     Zarząd Stowarzyszenia OPTA