AA

Dla osób doświadczających przemocy domowej.
Mieszkańców Warszawy.

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie do kontaktu ze:

  • specjalistkami ds. przeciwdziałania przemocy,
  • psychologami,
  • prawnikami.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji na temat sposobu realizacji w Stowarzyszeniu OPTA bieżących zadań. 


 Ruszamy z naborem do III edycji grupy

„Q Równowadze – rozpoznać i oswoić stres”.

Więcej.

uy

 

 

 

 

 

 

Ważne

Grupa wparcia dla osób zagrożonych przemocą domową jest kluczową formą pomocy. Obecny stan epidemii i wskazania do pozostania w domu są dla jej uczestniczek szczególnie trudnym i często zagrażającym wyzwaniem. Dlatego trzeba było znaleźć sposób na jej dalsze prowadzenie.

Niestety dla części osób uczestniczenie w grupie online w miejscu zamieszkania jest niemożliwe z powodu braku bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. Dlatego trenerki Stowarzyszenia OPTA zdecydowały się na kontynuowanie grupy wsparcia drogą mailową. Uczestniczki pracują podczas mailowych spotkań grupy, a także między spotkaniami, analizując przesłane przez prowadzące materiały edukacyjne.

Trudne, ale możliwe.


Kompleksowa pomoc

Zespół specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy Stowarzyszenia OPTA od 16 lat realizuje interdyscyplinarne działania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Nasz model pomocy opiera się na współpracy specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów. Pracę na rzecz każdego uczestnika na bieżąco monitoruje specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy.

Wszystkie działania są superwizowane, co służy lepszemu rozumieniu i prowadzeniu procesu wychodzenia z sytuacji przemocy w rodzinie.

Specjaliści Stowarzyszenia OPTA od lat tworzą zespół skutecznie niosący pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej. W ostatniej dekadzie znaczny odsetek uczestników naszych działań trwale przezwyciężył przemoc i zmienił swoją sytuację życiową.

W 2019 roku przez projekt Q Zmianie II przewinęło się prawie 200 osób. Do udziału w nim zostało zakwalifikowanych 194 uczestników, z czego z indywidualnej pomocy psychologicznej skorzystało 71, a prawnej 87 osób. Na zajęcia grupowe uczęszczało 71 osób.

Proponowane formy oddziaływań niwelują nie tylko skutki doznanej przemocy, ale przede wszystkim zwiększają motywację do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Uczą skutecznego egzekwowania swoich praw i umożliwiają poprawę funkcjonowania.

Jeżeli doświadczasz przemocy domowej udział w Q Zmianie II pozwoli Ci na:

- przezwyciężenie izolacji społecznej i bezradności;

- pokonanie trudności w życiu rodzinnym i zawodowym;

- odbudowanie poczucia własnej wartości, godności i sprawczości;

- wykorzystanie zdobytych umiejętności do przezwyciężenia kryzysu życiowego, usamodzielnienia się i odzyskania równowagi.

Dowiedz się jak działamy

(rozwiń poniższe)

Konsultacje i wsparcie specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy

Wstępna diagnoza sytuacji przemocy, rozpoznanie obszarów funkcjonowania osobistego i rodzinnego, monitorowanie indywidualnej ścieżki pomocy i zmiany oraz kierowanie do innych działań w zależności od ustalonych potrzeb i możliwości. Ewentualny kontakt z przedstawicielami warszawskich służb realizujących procedurę Niebieskie Karty.

Pomoc interwencyjna „adwokata socjalnego”

Rozpoznanie potrzeb dotyczących kontaktu z instytucjami wymiaru sprawiedliwości; podejmowanie interwencji (bezpośredniej, telefonicznej lub pisemnej); towarzyszenie w kontaktach z instytucjami np. w sądzie, podczas spotkań z adwokatami z urzędu czy na policji. Szczególnie ważne dla osób doświadczających przemocy, które ze względu na wyuczoną bezradność często są odbierane negatywnie przez instytucje i nie są w stanie skutecznie egzekwować swoich praw.

Psychologiczne konsultacje diagnostyczne

Analiza sytuacji osobistej i rodzinnej, diagnoza problemów i potrzeb psychologicznych; pomoc psychologiczna skierowana na szukanie rozwiązań, tworzenie przestrzeni do swobodnego omawiania problemów.

Pomoc prawna

Rozpoznanie sytuacji prawnej, wskazanie instytucjonalnych i prawno-proceduralnych możliwości działania; edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa; budowanie strategii działań prawnych i instytucjonalnych adekwatnie do potrzeb; konsultowanie pism procesowych i innych pod względem merytorycznym.

Wsparcie psychologiczne

Indywidualne, cykliczne spotkania; rozpoznanie najpilniejszych obszarów i kierunków zmiany; praca nad rozumieniem swoich potrzeb, przeżywanych uczuć i reakcji w kontaktach rodzinnych i społecznych; pomoc w nadzieniu sobie z bieżącymi trudnościami

Psychologiczne porady dla rodziców

Diagnoza problemów i potrzeb uczestnika w zakresie problemów rodzicielskich i wychowawczych, trudności w relacjach z dziećmi występujących w związku z doświadczaną w rodzinie przemocą

Konsultacje w zespole prawnik – psycholog

Indywidualne konsultacje wspólne z prawnikiem i psychologiem; możliwość wspólnego przygotowania strategii postępowania, przygotowania się do badania w OZSS - perspektywa instytucjonalna /proceduralna versus perspektywa psychologiczna uczestnika, co pozwala na urealnienie oczekiwań i możliwości działania.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Cykliczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych psychologów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, ukierunkowane na edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jego skutków psychologicznych, społecznych i prawnych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Grupa rozwojowa

Cykliczne spotkania dla osób gotowych do głębszej pracy terapeutycznej dotyczące m.in. samopoznania i zbudowania realistycznego obrazu własnej osoby; tworzenie indywidualnego planu zmiany ukierunkowanego na eliminację przyczyn bezradności i poprawę poczucia własnej wartości.

Trening antystresowy

Zajęcia podnoszące umiejętności radzenia sobie za stresem i napięciem w codziennym życiu, szczególnie w trudnych sytuacjach społecznych np. w sądzie, w rozmowie z prawnikiem, kuratorem, urzędnikiem, itp.; nabycie umiejętności identyfikowania objawów stresu i rozpoznania własnej reakcji stresowej; wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z napięciem i konsekwencjami stresu.

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty realizowane w trzech obszarach, które odpowiadają najczęściej sygnalizowanym przez osoby doznające przemocy trudnościom: umiejętności komunikacyjne, poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz umiejętności wychowawcze; zajęcia ukierunkowane  na pracę nad sposobami wyrażania trudnych emocji, wzmacnianiem kompetencji psychospołecznych i wychowawczych oraz rozwojem osobistym.

więcej

Warto wiedzieć

• Na co dzień zespół współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz realizującymi procedurę Niebieskie Karty zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi.

• Q Zmianie II wzmacnia system przeciwdziałania przemocy w Warszawie.

 

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa i potrwa do końca listopada 2021 roku.

Syrenka