Przemoc której nie widać

 

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś bezustannej krytyki?  Szantażu? Nękania, upokarzania, drwin? Ciągłego sprawdzania Twoich rzeczy osobistych i Twoich działań? Podsłuchiwania? Zakazu spotkań z przyjaciółmi czy rodziną?

Może tego nie zauważasz? Pomyśl o tym.

Przemoc to nie tylko bicie.

 

Przemoc psychiczna może dotknąć każdego, niezależnie od płci, statusu materialnego, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Przeżycia, których doświadczaliśmy, postawy i zachowania, które obserwowaliśmy na co dzień w dzieciństwie znajdują wyraz w dorosłym życiu.

 

Kampania społeczna Stowarzyszenia OPTA „Przemoc Zaraża” porusza problem przemocy psychicznej.

 

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców (również Ciebie) o zjawisku przemocy w rodzinie, jej przejawach oraz psychologicznych skutkach.

W kampanii szczególny nacisk kładziemy na problem zjawiska tzw. „dziedziczenia przemocy” czyli powielania krzywdzących zachowań z dzieciństwa w dorosłym życiu.

Naszym dążeniem jest podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat charakterystycznych przejawów przemocy psychicznej.

 

Dodatkowym zamierzeniem kampanii jest nabycie przez adresatów umiejętności wczesnego identyfikowania przemocy domowej oraz skutecznego jej zatrzymywania i szukania adekwatnej pomocy.

 

Kampania kierowana jest do warszawskiej młodzieży w wieku 16-26 lat.

 

Cała akcja promocyjna zostanie przeprowadzona za pomocą mediów społecznościowych. W ramach kampanii planowane są cztery spoty pokazujące przejawy przemocy psychicznej. Filmy zwracają uwagę na niebezpieczeństwo „dziedziczenia przemocy”.

 

Dominacja to nie temperament.

Izolacja to nie miłość.

Kontrola to nie troska.

Poniżanie to nie wychowywanie.

 

Przemoc zaraża.

 

PRZEMOC CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem lub zaniechaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie drugiej osoby. 

 1. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Nierównowaga może być wynikiem nie tylko przewagi fizycznej, ale też ekonomicznej, pozycji społecznej, przekonań na swój temat, przekonań dotyczących ról czy relacji w rodzinie, etc.

 1. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Osoba stosująca przemoc wykorzystując przewagę narusza podstawowe prawa drugiej osoby np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, etc.

 1. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie, życie drugiej osoby na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia, także psychicznego sprawia, że osoba doświadczająca przemocy ma mniejszą zdolność do samoobrony.

PRZEMOC PSYCHICZNA – to powtarzające się zachowania takie jak:

 • wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia;
 • narzucanie własnych poglądów;
 • karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku;
 • stałe krytykowanie;
 • wmawianie choroby psychicznej;
 • uporczywe kontrolowanie;
 • izolowanie (ograniczanie wolności i kontaktów z innymi np. rodziną, przyjaciółmi);
 • wymuszanie posłuszeństwa;
 • ograniczanie snu i pożywienia;
 • wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie;
 • stosowanie gróźb, etc.

W przypadku dzieci to również:

 • zaniedbywanie podstawowych potrzeb dziecka np. nieadekwatny ubiór, niedostarczanie  jedzenia;
 • brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości;
 • nadmierne, nieadekwatne do wieku i możliwości wymagania i oczekiwania.

Skutki przemocy psychicznej ujawniające się w sferze emocjonalnej ze względu na swą różnorodność są szczególnie  trudne do zdiagnozowania.

Skutkiem doświadczania przemocy mogą być:

 • brak poczucia pewności siebie
 • nieufność wobec innych, bojaźliwość
 • poczucie winy i krzywdy
 • kłopoty z kontrolowaniem emocji
 • problemy w pracy lub szkole
 • wycofanie, depresja
 • niska samoocena
 • zachowania destrukcyjne
 • zachowania agresywne wobec innych
 • autoagresja (np. okaleczanie się, próby samobójcze, nadmierne objadanie się, głodzenie się)
 • zaburzenia snu
 • lęki i fobie
 • dolegliwości psychosomatyczne (bóle jelitowo-żołądkowe, bóle i zawroty głowy)

W przypadku dzieci dodatkowo:

 • zachowania nieadekwatne do wieku (zbyt dorosłe bądź zbyt infantylne)
 • opóźnienie rozwoju fizycznego (nie wynikające z uwarunkowań genetycznych czy uszkodzeń) bądź emocjonalnego
 • moczenie się bądź zanieczyszczanie kałem
 • zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego)

 

 

 

Miejsca pomocy:

 

1. Stowarzyszenie OPTA; ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa, (22) 622-52-52, (22) 424-09-89; biuro@opta.org.pl

pomoc psychologiczna i prawna, warsztaty i treningi psychoedukacyjne, grupy wsparcia;

2. Stowarzyszenie ASLAN; ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa; (22)6364904; stowarzyszenie@aslan.org.pl

wsparcie psychologiczne-grupowe i indywidualne, pomoc prawna, interwencje kryzysowa, konsultacje pedagogiczne;

3. Powiślańska Fundacja Społeczna; ul. Dobra 5 lok.15/16, 00- 384 Warszawa; (22) 627-07-25; poradnia@pfs.pl

konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze, wsparcie psychologiczne;

4.  Stowarzyszenie Od-Do, Siedmiogrodzka 501-2014 Warszawa, (22) 632 09 09; od-do@od-do.org

pomoc psychologiczna;

5. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia; ul. Jaktorowska 4 01-202 Warszawa; (22) 499 37 33; (22) 625 59 43; info@niebieskalinia.org.pl

pomoc psychologiczna, terapia;

6. Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 38 Warszawa; (22) 6462256; biuro@fundacjacel.pl

spotkania indywidualne z psychologiem; spotkania specjalistyczne dla ofiar przemocy;

7.  Towarzystwo Pomocy Młodzieży; ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa; (22) 887-88-05, 508-350-320; tpm@tpm.org.pl

konsultacje i pomoc psychologiczna, warsztaty edukacyjno-rozwojowe, konsultacje prawne;

8. Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa; (2) 845-12-12, 667-833-400; poradnia@przemocdomowa.pl

pomoc psychologiczna i prawna, terapia;

 

 

 

Kampanię współfinansuje m.st Warszawa.

Plakat Kampanii 1  - Pobierz PDF

Plakat Kampanii 2  - Pobierz PDF

 

Partnerzy medialni:

Harmonia życia

 

Panda TV