Dla osób doświadczających przemocy domowej
Mieszkańców Warszawy

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie do kontaktu ze:

  • specjalistkami ds. przeciwdziałania przemocy,
  • psychologami,
  • prawnikami.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji na temat sposobu realizacji w Stowarzyszeniu OPTA

Trwa ostatnia w projekcie edycja grupy wsparcia z elementami edukacji oraz grupy rozwojowej.
Do końca listopada odbywają się także zajęcia treningu antystresowego Q Równowadze.

 


Kompleksowa pomoc

Zespół specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy Stowarzyszenia OPTA od 16 lat realizuje interdyscyplinarne działania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Nasz model pomocy opiera się na współpracy specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów. Pracę na rzecz każdego uczestnika na bieżąco monitoruje specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy.

Wszystkie działania są superwizowane, co służy lepszemu rozumieniu i prowadzeniu procesu wychodzenia z sytuacji przemocy w rodzinie.

Specjaliści Stowarzyszenia OPTA od lat tworzą zespół skutecznie niosący pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej. W ostatniej dekadzie znaczny odsetek uczestników naszych działań trwale przezwyciężył przemoc i zmienił swoją sytuację życiową.

W latach 2019 - 20 roku przez projekt Q Zmianie II przewinęło się prawie 400 osób. Do udziału w tym czasie zostało zakwalifikowanych 371 uczestników, z czego z indywidualnej pomocy psychologicznej skorzystało 176, a prawnej 193 osoby. Na zajęcia grupowe uczęszczało 136 osób.

Proponowane formy oddziaływań niwelują nie tylko skutki doznanej przemocy, ale przede wszystkim zwiększają motywację do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Uczą skutecznego egzekwowania swoich praw i umożliwiają poprawę funkcjonowania.

Jeżeli doświadczasz przemocy domowej udział w Q Zmianie II pozwoli Ci na:

- przezwyciężenie izolacji społecznej i bezradności;

- pokonanie trudności w życiu rodzinnym i zawodowym;

- odbudowanie poczucia własnej wartości, godności i sprawczości;

- wykorzystanie zdobytych umiejętności do przezwyciężenia kryzysu życiowego, usamodzielnienia się i odzyskania równowagi.

Dowiedz się jak działamy

(rozwiń poniższe)

Konsultacje i wsparcie specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy

Wstępna diagnoza sytuacji przemocy, rozpoznanie obszarów funkcjonowania osobistego i rodzinnego, monitorowanie indywidualnej ścieżki pomocy i zmiany oraz kierowanie do innych działań w zależności od ustalonych potrzeb i możliwości. Ewentualny kontakt z przedstawicielami warszawskich służb realizujących procedurę Niebieskie Karty.

Pomoc interwencyjna „adwokata socjalnego”

Rozpoznanie potrzeb dotyczących kontaktu z instytucjami wymiaru sprawiedliwości; podejmowanie interwencji (bezpośredniej, telefonicznej lub pisemnej); towarzyszenie w kontaktach z instytucjami np. w sądzie, podczas spotkań z adwokatami z urzędu czy na policji. Szczególnie ważne dla osób doświadczających przemocy, które ze względu na wyuczoną bezradność często są odbierane negatywnie przez instytucje i nie są w stanie skutecznie egzekwować swoich praw.

Psychologiczne konsultacje diagnostyczne

Analiza sytuacji osobistej i rodzinnej, diagnoza problemów i potrzeb psychologicznych; pomoc psychologiczna skierowana na szukanie rozwiązań, tworzenie przestrzeni do swobodnego omawiania problemów.

Pomoc prawna

Rozpoznanie sytuacji prawnej, wskazanie instytucjonalnych i prawno-proceduralnych możliwości działania; edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa; budowanie strategii działań prawnych i instytucjonalnych adekwatnie do potrzeb; konsultowanie pism procesowych i innych pod względem merytorycznym.

Wsparcie psychologiczne

Indywidualne, cykliczne spotkania; rozpoznanie najpilniejszych obszarów i kierunków zmiany; praca nad rozumieniem swoich potrzeb, przeżywanych uczuć i reakcji w kontaktach rodzinnych i społecznych; pomoc w nadzieniu sobie z bieżącymi trudnościami

Psychologiczne porady dla rodziców

Diagnoza problemów i potrzeb uczestnika w zakresie problemów rodzicielskich i wychowawczych, trudności w relacjach z dziećmi występujących w związku z doświadczaną w rodzinie przemocą

Konsultacje w zespole prawnik – psycholog

Indywidualne konsultacje wspólne z prawnikiem i psychologiem; możliwość wspólnego przygotowania strategii postępowania, przygotowania się do badania w OZSS - perspektywa instytucjonalna /proceduralna versus perspektywa psychologiczna uczestnika, co pozwala na urealnienie oczekiwań i możliwości działania.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Cykliczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych psychologów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, ukierunkowane na edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jego skutków psychologicznych, społecznych i prawnych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Grupa rozwojowa

Cykliczne spotkania dla osób gotowych do głębszej pracy terapeutycznej dotyczące m.in. samopoznania i zbudowania realistycznego obrazu własnej osoby; tworzenie indywidualnego planu zmiany ukierunkowanego na eliminację przyczyn bezradności i poprawę poczucia własnej wartości.

Trening antystresowy

Zajęcia podnoszące umiejętności radzenia sobie za stresem i napięciem w codziennym życiu, szczególnie w trudnych sytuacjach społecznych np. w sądzie, w rozmowie z prawnikiem, kuratorem, urzędnikiem, itp.; nabycie umiejętności identyfikowania objawów stresu i rozpoznania własnej reakcji stresowej; wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z napięciem i konsekwencjami stresu.

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty realizowane w trzech obszarach, które odpowiadają najczęściej sygnalizowanym przez osoby doznające przemocy trudnościom: umiejętności komunikacyjne, poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz umiejętności wychowawcze; zajęcia ukierunkowane  na pracę nad sposobami wyrażania trudnych emocji, wzmacnianiem kompetencji psychospołecznych i wychowawczych oraz rozwojem osobistym.

więcej

Warto wiedzieć

• Na co dzień zespół współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz realizującymi procedurę Niebieskie Karty zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi.

• Q Zmianie II wzmacnia system przeciwdziałania przemocy w Warszawie.

 

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa i potrwa do końca listopada 2021 roku.

Syrenka