Darowizna

Materiały dotyczące procedury Niebieskie Karty

Autorki: Marlena Dałek i Daria Drab
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2015
Poradnik dla osób dotkniętych przemocą ISBN: 978-83-935720-9-0
Poradnik dla specjalistów ISBN: 978-83-935720-2-1

Do poradników jest dołączony zestaw ulotek dedykowanych kolejno osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom starszym i dzieciom doznającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc z podstawowymi informacjami pozwalającymi rozpoznać krzywdzenie oraz zawierających informacje dotyczące adekwatnych miejsc pomocy, a także mapka Warszawy zawierająca listę instytucji inicjujących procedurę
”Niebieskie Karty” oraz miejsca, gdzie osoby uwikłane w przemoc domową mogą uzyskać pomoc. Wszystkie publikacje powstały w ramach projektu „Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy dotyczących procedury Niebieskie Karty”” współfinansowanego ze środków m.st, Warszawy. Celem naszego projektu było m.in. podniesienie efektywności współpracy służb z osobami doświadczającymi przemocy w ramach Procedury „Niebieskie Karty”.