AA

STATUT STOWARZYSZENIA OPTA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie OPTA” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z prawem miejscowym, zaś siedziba mieści się w Warszawie.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.

 

§ 5

Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 6

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

1. Poprawa zdrowia psychicznego oraz ograniczenie i zapobieganie dysfunkcjom występującym w rodzinie, a także wyrównywanie szans dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

2. Podnoszenie poziomu wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami.

3. Zwiększenie dostępności alternatywnych dla sądownictwa powszechnego metod rozwiązywania sporów.

4. Ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk społecznych, w szczególności uzależnień oraz przemocy domowej.

5. Zmniejszenie zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie, stan zdrowia oraz stan majątkowy.

6. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej dla dzieci, młodzieży i rodzin.

2. Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin pozostających w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Organizowanie i prowadzenie pomocy prawnej i innej specjalistycznej dla osób pozostających w kryzysie
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Prowadzenie Ośrodka Mediacji Rodzinnych na zasadach określonych w regulaminie Ośrodka.

5. Prowadzenie listy mediatorów.

6. Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

7. Prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla specjalistów i instytucji pracujących z dziećmi, młodzieżą
i rodzinami, także w kryzysie oraz zajmującym się udzielaniem pomocy osobom zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

8. Prowadzenie działań aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne oraz zagrożone utratą zatrudnienia.

9. Promowanie działań zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia.

10 Wydawanie materiałów i publikacji związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.

11. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami stowarzyszenia.

12. Wypracowywanie i upowszechnianie modeli i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczaniem społecznym, w tym dotkniętymi uzależnieniami i przemocą domową.

13. Prowadzenie działalności dla dzieci i młodzieży w zakresie oświaty.

 

§ 8

1. Poza działalnością nieodpłatną pożytku publicznego stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności może być:

 • Prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i całych rodzin;
 • Prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej w obrębie tematyki związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i prowadzenie pozostałych form kształcenia;
 • Prowadzenie pomocy prawnej;
 • Prowadzenie mediacji;
 • Prowadzenia badań w zakresie psychologii, pedagogiki, pozostałych nauk humanistycznych i społecznych;
 • Prowadzenie całodobowej opieki wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych oddziałów. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają jego Zarządowi. Decyzję
o powołaniu oddziału i jego kierowaniu podejmuje Zarząd.

4. Zakres działania oddziału oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków jego kierownika określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów.

 

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, rekomendowana przez co najmniej jednego członka Zarządu i jednego członka Stowarzyszenia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma prawa określone w §10 pkt. 3, 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela.

 

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

 

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które go uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4/5 osób uprawnionych do głosowania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Do kompetencji walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4. Nadawanie godności członka honorowego.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

 

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia. Zarząd składa się z 3 lub 5 osób: prezesa i członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania wiceprezesa.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

§ 21

1. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytule udziału w pracach organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z tym uczestnictwem, w tym kosztów podróży.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowe.

3. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Komisji Rewizyjnej.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

8. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

9. Angażowanie i zwalnianie pracowników i współpracowników Stowarzyszenia.

10. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle jego działalności zastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się przewodniczącego.

 

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji i udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w tych pracach, w tym kosztów podróży.

2. Nie mogą być członkami Zarządu stowarzyszenia ani pozostawiać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

Do jej kompetencji należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem
w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

 • dotacje budżetowe i samorządowe;
 • dotacje osób fizycznych i prawnych;
 • wpływy ze składek członkowskich;
 • darowizny, zapisy, składki;
 • wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;
 • wpływy z działalności gospodarczej;
 • przychody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • odsetki bankowe, inne wpływy i przychody.

.

§ 27

Zabronione jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi”.

2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 28

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają dwie osoby: prezes i jeden z wiceprezesów. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

2. Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów majątkowych do wysokości 5 000 zł wymagany jest podpis jednego członka Zarządu – Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa
o Stowarzyszeniach.

 

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

pdf   Pobierz statut w formacie PDF