Darowizna

Szkolenia

Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla profesjonalistów.

Proponowane szkolenia i warsztaty służą poszukiwaniu klucza, aby praca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych ułatwiała, a nie była kolejnym, nieefektywnym obowiązkiem.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań profesjonalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wyposażenie specjalistów w konkretną wiedzę m.in. psychologiczną, prawną, dotycząca obowiązujących procedur , budowania zespołu oraz pomoc doradcza dla działających zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Działania służą pokonywaniu praktycznych problemów i trudności w realizacji Procedury „Niebieskie Karty”. Najczęściej są nimi:

  • pełna diagnoza przemoc y – rozróżnienie czy mamy do czynienia z przemocą czy konfliktem?
  • analiza sytuacji rodziny dotkniętej przemocą uwzględniająca zarówno jej trudności, jak i zasoby oraz identyfikację kto jest kim w rodzinie? na czyją rzecz działamy?
  • określenie realistycznego, opisanego za pomocą mierzalnych wskaźników planu pomocy dla rodziny - do czego dążymy w pracy zespołu? jak podzielić się zadaniami? po czym poznamy, że nasze cele zostały osiągnięte?
  • motywowanie osób uwikłanych w przemoc do p odjęcia działań na rzecz zmiany ich sytuacji – z kim i jak pracować?

Wskazane trudności to realne problemy praktyków, którzy chcą skutecznie pomagać osobom dotkniętym przemocą.

Adresaci szkoleń i warsztatów

Adresatami działań są pracownicy i funkcjonariusze służb pomocowych i interwencyjnych m.in.:

  • policjanci, dzielnicowi;
  • pracownicy socjalni;
  • kuratorzy zawodowi i społeczni;
  • kadra w szkole: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele;
  • nauczyciele przedszkolni.

Trenerki

Szkolenia i warsztaty prowadzone przez doświadczone trenerki są ukierunkowane na pogłębienie umiejętności pracy z osobami dotkniętymi przemocą oraz wzmocnienie skuteczności współpracy i integracji w zespołach i grupach pracujących w tym obszarze. Realizowane są metodami warsztatowymi m.in. poprzez burzę mózgów, pracę w małych grupach, odgrywanie scenek. Szkolenia i warsztaty są oparte na analizie osobistego doświadczenia uczestników oraz pracy na konkretnych przypadkach.

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Prawniczka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Wydziału Prawa UW, specjalizująca się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy rodzinom krzywdzonym, osobom doznającym przemocy oraz doświadczających uzależnień w rodzinie. Absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Trenerka umiejętności psychospołecznych. Autorka i koordynatorka programów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście oraz Zespołu Interdyscyplinarnego dla Dzielnicy Ursynów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.
W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA oraz w programie przeciwdziałania przemocy udziela porad prawnych.

Marlena Dałek

Marlena Dałek

Psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych oraz metod psychoterapii. Obecnie uczestnik szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTP.