Q zmianie

Pomoc dla osób doświadczających przemocy.

Działania trwają do 2018 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.

Celem naszej pracy na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie jest przezwyciężenie ich izolacji społecznej i bezradności oraz pokonanie trudności w życiu rodzinnym i zawodowym wynikających z krzywdzenia. Osoby uczestniczące w proponowanych działaniach mają możliwość odbudowania poczucia własnej wartości, godności i sprawczości oraz wykorzystania zdobytych umiejętności i doświadczenia do przezwyciężenia kryzysu życiowego, usamodzielnienia się i odzyskania równowagi.
Wskazane cele realizujemy poprzez kompleksowe oddziaływania prawne, psychologiczne i edukacyjne.

Projekt Q zmianie – model kompleksowej pomocy

Nasz model działania opiera się na ściślej współpracy zespołu specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów z wiodącym udziałem specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy monitorującej pracę na rzecz każdego uczestnika. Proponowane różnorodne formy oddziaływań mają zniwelować u odbiorców skutki doznanej przemocy, zwiększyć motywację do egzekwowania swoich praw i do poprawy funkcjonowania rodzinnego i społecznego. Proponowana formuła pomocy i wsparcia jest rezultatem ewaluacji realizowanych od 12 lat programów adresowanych do osób doświadczających przemocy.

Proponujemy następujące działania

 • Konsultacje i wsparcie specjalisty/ki ds. przeciwdziałania przemocy (tutora/ki) Wstępna diagnoza sytuacji przemocy, rozpoznanie sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania osobistego i rodzinnego, monitorowanie indywidualnej ścieżki pomocy i zmiany oraz kierowanie do innych działań w zależności od ustalonych potrzeb i możliwości. Ewentualny kontakt z przedstawicielami warszawskich służb realizujących procedurę Niebieskie Karty.
 • Pomoc interwencyjna „adwokata socjalnego” Pomoc w rozpoznaniu potrzeb dotyczących kontaktu z instytucjami wymiaru sprawiedliwości; podejmowanie interwencji (bezpośredniej, telefonicznej lub pisemnej); towarzyszenie w kontaktach z instytucjami np. w sądzie, podczas spotkań z adwokatami z urzędu czy na policji. Szczególnie ważne dla osób doświadczających przemocy, które ze względu na wyuczoną bezradność często są odbierane negatywnie przez instytucje i nie są w stanie skutecznie egzekwować swoich praw.
 • Konsultacje diagnostyczne z psychologiem Analiza sytuacji osobistej i rodzinnej, diagnoza problemów i potrzeb psychologicznych; pomoc psychologiczna skierowana na szukanie rozwiązań, tworzenie przestrzeni do swobodnego omawiania problemów.
 • Pomoc prawna Pomoc prawna dotyczy rozpoznania sytuacji prawnej oraz wskazania możliwości instytucjonalnych i prawno-proceduralnych; edukacji w zakresie obowiązujących przepisów i praktyki stosowania prawa; wspólnego budowania strategii działań prawnych i instytucjonalnych adekwatnych do sytuacji; konsultowania pism procesowych i innych pod względem merytorycznym.
 • Wsparcie psychologiczne Indywidualne, cykliczne spotkania; określenie najpilniejszych obszarów i kierunków zmiany; działania w kierunku rozumienia przezywanych uczuć, potrzeb i reakcji w kontaktach rodzinnych i społecznych; pomoc w nadzieniu sobie z bieżącymi trudnościami;
 • Psychologiczne porady diagnostyczne dla rodziców Diagnoza problemów i potrzeb uczestnika w zakresie problemów rodzicielskich i wychowawczych, trudności w relacjach z dziećmi występujących w związku z doświadczaną w rodzinie przemocą.
 • Konsultacje w zespole prawnik – psycholog Indywidualne konsultacje wspólne z prawnikiem i psychologiem; możliwość wspólnego przygotowania strategii postępowania np. sądowego - perspektywa instytucjonalna /proceduralna versus perspektywa psychologiczna uczestnika, co pozwala na urealnienie oczekiwań i możliwości działania.
 • Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy Grupa o charakterze zamkniętym, prowadzona przez doświadczonych psychologów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, ukierunkowana na edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jego skutków psychologicznych, społecznych i prawnych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Jedno spotkanie w miesiącu ma charakter warsztatowy.
 • Grupa rozwojowa Działanie skierowane do osób chcących pracować nad pogłębieniem osobistej zmiany; praca terapeutyczna dotycząca m.in. samopoznania i zbudowania realistycznego obrazu własnej osoby; tworzenie indywidualnego planu zmiany skierowanej głównie na eliminację przyczyn bezradności.
 • Trening antystresowy Zajęcia podnoszące umiejętności radzenia sobie za stresem i napięciem w codziennym życiu, szczególnie w trudnych sytuacjach społecznych np. w sądzie, w rozmowie z prawnikiem, kuratorem, urzędnikiem, itp., nabycie umiejętności identyfikowania objawów stresu i rozpoznania własnej reakcji stresowej, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z napięciem i konsekwencjami stresu.
 • Warsztaty psychoedukacyjne Warsztaty realizowane w trzech obszarach, które odpowiadają najczęściej sygnalizowanym przez osoby doznające przemocy trudnościom: umiejętności komunikacyjne, poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz umiejętności wychowawcze. W ramach zajęć praca nad sposobami wyrażania trudnych emocji, wzmacnianiem kompetencji psychospołecznych i wychowawczych oraz rozwojem osobistym.

Wszystkie dziania specjalistów odbywają się pod superwizją.

Na co dzień współpracujemy z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz realizującymi procedurę Niebieskie Karty zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi . Nasze działania wzmacniają system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie.

Zespół

Katarzyna Bartosiak

 

Marlena Dałek

 

Monika Krzemieniewska

 

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

 

Katarzyna Przyborowska

 

Izabela Rokita

 

Marta Witek-Zegan

 

Joanna Zawacka

 

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa