Zadanie „Proaktywność wobec przemocy” współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego zakończone!

Spróbujmy je w kilku słowach podsumować.

 

Uczestnicy zadania

Do projektu zgłosiło się 56 osób. Pomocy udzielono 48 kobietom i 8 mężczyznom. Większość uczestników pozostawała w związku małżeńskim lub konkubinacie. Wszyscy beneficjenci zamieszkiwali w aglomeracji warszawskiej, m.in. obrzeżnych dzielnicach Warszawy oraz powiecie piaseczyńskim i warszawskim zachodnim.

W jaki sposób trafili do projektu?
Zadaniu towarzyszyły działania promocyjno-informacyjne, które miały na celu jak najszersze rozpropagowanie idei projektu. W tym celu przygotowano i rozkolportowano ulotki oraz plakaty m.in. w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS), Warszawskim i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie aglomeracji. Dodatkowo informację o projekcie umieszczono na stronie WWW Stowarzyszenia oraz fanpage’u organizacji. Dzięki temu znaczna część osób zgłosiła się z własnej inicjatywy m.in. korzystając z informacji w Internecie, a inni zostali skierowani przez lokalne OPS-y lub zespoły interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z czym zgłaszano się do projektu?
Podstawowym problemem, z którym zgłaszano się była przemoc fizyczna i psychiczna. Część osób deklarowała trudności wychowawcze i rodzicielskie (28 beneficjentów). W przypadku 22 uczestników występowało uzależnienie od alkoholu. Wśród innych problemów należy wymienić przemoc ekonomiczną. Mimo to Procedura Niebieskie Karty była realizowana na rzecz rodzin uczestników zadania tylko w 23 przypadkach. W części przypadków toczyły się postępowania karne oraz opiekuńcze przed sądem rodzinnym (38 uczestników).

Jaką pomoc otrzymali beneficjenci zadania?

Osoby,  który wzięły udział w projekcie skorzystały z szerokiej pomocy psychologicznej i prawnej, a także wzięły udział w czterech różnych warsztatach psychoedukacyjnych. Dzięki temu, przede wszystkim poszerzyła się ich wiedza o tym czego doświadczają, ale też o swoich potrzebach, prawach i możliwościach działania. Dzięki konsultacjom, wsparciu psychologicznemu oraz spotkaniom warsztatowym zdobyły umiejętności niezbędne do przezwyciężenia kryzysu związanego z przemocą m.in. redukcji sytuacyjnego stresu, stawiania granic czy budowania celów i strategii działania na swoją rzecz.

Uczestnicy, szczególnie ci biorący udział w warsztatach,  wzmocnili swoje umiejętności społeczne, szczególnie komunikacyjne czy związane z rozpoznawaniem emocji, potrzeb i zasobów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się psychologiczne porady dla rodziców dotyczące problematyki wychowawczej związanej z doświadczeniem przemocy czy współuzależnienia.

31 października tego roku zakończyliśmy działania projektowe. Ankiety i rozmowy z uczestnikami pozwalają stwierdzić, że część z nich zyskała większą świadomość własnych potrzeb, przełamała bezradność i rozpoczęła proces zmiany postawy na proaktywną, co daje nadzieję na trwałe przezwyciężenie kryzysu wynikającego z doznanej przemocy.

 

 

...

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.