Pokonaj przemoc

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie z powiatów piaseczyńskiego i warszawskiego zachodniego do udziału w nowym projekcie!
Działania kierujemy do osób z rodzin, w których występuje dodatkowo problem alkoholowy i jest (lub była) realizowana procedura Niebieskie Karty lub inne działania interwencyjne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Działania są przewidziane do końca października tego roku!

Proponujemy zintegrowane, kompleksowe wsparcie indywidualne i grupowe. W ten sposób uczestniczki/cy wzmocnią motywację do egzekwowania swoich praw, nabędą konkretne umiejętności, rozpoczną zmianę postawy z biernej na aktywną.
Oferujemy pomoc przy pokonywaniu kolejnych przeszkód, także natury instytucjonalnej, w drodze do odzyskania kontroli nad własnym życiem, utraconej w wyniku doznawania przemocy.

Proponujemy:
- Konsultacje i wsparcie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
które posłużą wstępnej diagnozie sytuacji oraz zidentyfikowaniu bieżących potrzeb uczestniczki/a oraz przedstawieniu możliwych form wsparcia;
- Konsultacje i wsparcie psychologiczne,
które posłużą diagnozie psychologicznej klientki/a. Pomogą w rozumieniu emocji i potrzeb oraz
w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami, np. w reagowaniu na konkretne zachowania agresywne;
- Psychologiczne porady diagnostyczna dla rodziców,
służące diagnozie problemów i potrzeb uczestniczek/ów w kontekście zachowań dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą i uzależnieniem;
- Konsultacje i wsparcie prawne,
w trakcie, których zostanie dokonana ocena stanu faktycznego sytuacji klientki/a, przedstawione
i omówione możliwe strategie postępowania w sądzie i innych instytucjach oraz wskazane miejsca
i oferty pomocy;
-  Warsztaty psycho-edukacyjne,
w trakcie, których uczestniczki/cy będą pracować nad poprawą i wzmocnieniem motywacji do zmiany oraz zwiększeniem kompetencji psychospołecznych: m.in. asertywności, komunikacji i umiejętności radzenie sobie w kontaktach z instytucjami.

Kryteria naboru:
- wiek 18 - 70 lat;
- miejsce zamieszkania powiat piaseczyński i warszawski zachodni;
- doświadczenie przemocy ze strony osoby bliskiej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz występujący w rodzinie problem alkoholowy;
- doświadczanie kryzysu psychologicznego/życiowego w związku z doznawaną przemocą
i współuzależnienie/ realizacja procedury Niebieskie Karty;
- problemy związane z komunikacją w relacjach rodzinnych i relacjach społecznych;
- niewystarczające umiejętności psychospołeczne;
- poczucie wyobcowania, bezradności, nieumiejętności podejmowania decyzji i inne trudności psychologiczne wynikające z doznanej przemocy.

 

Projekt „Pokonaj przemoc – kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy” jest współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

logo