Bliżej siebie

Model pomocy dla osób doświadczających przemocy.

Celem projektu była kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc osobom doznającym przemocy z Warszawy i aglomeracji. Działania służyły zatrzymaniu przemocy oraz zmotywowaniu uczestników do pracy nad zmianą postawy na proaktywną. Działania projektowe służyły także pogłębieniu diagnozy sytuacji psychologicznej uczestników, identyfikowaniu ich potrzeb oraz wsparciu w porządkowaniu własnej sytuacji prawnej.

Beneficjentami pośrednimi projektu byli członkowie warszawskich grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizujący procedurę Niebieskie Karty. Zaoferowano im wspólną pracę w ramach seminariów eksperckich oraz przygotowano publikację na temat form i metod oddziaływań dla osób uwikłanych w przemoc.

Projekt był realizowany od marca 2014 roku do czerwca 2015 roku. Jego koordynatorką była  Katarzyna Przyborowska.

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Całkowita kwota dotacji wyniosła: 249 259,61 zł.