AA

Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca

Stowarzyszenia OPTA zaprasza do projektu dedykowanego członkom warszawskich zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy (ZI) zaangażowanym w realizację procedury Niebieskie Karty (NK): przedstawicieli dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorskiej służby sądowej.

 

Proponujemy wsparcie i doradztwo, które pozwolą podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną oraz umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

 

Nasza oferta jest podbudowana doświadczeniem z realizacji w ostatnich latach programów doradczych dla stołecznych ZI. Proponowane przez nas oddziaływania są między innymi odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez samych członków zespołów. Wśród nich najczęściej wskazywano na:

- problem wypalenia zawodowego oraz zrutynizowania działań dzielnicowych ZI, co oddala od faktycznych celów procedury NK;

- zagrożenie biurokratyzacją działań kosztem faktycznego wspierania osób i rodzin dotkniętych przemocą domową;

- wydłużający się okres od inicjowania procedury do podjęcia faktycznego działania na rzecz osób i rodzin;
- brak interdyscyplinarności; w praktyce większość zadań wynikających w procedury NK cedowano na pomoc społeczną i policję;
- niedostatki natury proceduralnej lub dokumentacyjnej.

 

Udział w projekcie „Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca” pozwoli wielu członkom warszawskich ZI uporać się z opisanymi wyżej wyzwaniami. Zachęcając do udziału proponujemy:

 

Spotkania coachingowe

Cykliczne spotkania coachingowe dla warszawskich dzielnicowych ZI podnoszące świadomość przeżywanych trudności związanych z uczestnictwem w zespole i procedurze NK oraz pomocne w wypracowywaniu rozwiązań dla trudności formalnych i personalnych każdego z zespołów. W ramach spotkania coachingowego między innymi oferujemy:

1. Rozpoznanie występujących trudności i identyfikacja potrzeb danego ZI;

2. Działania zaradcze i naprawcze:

- podnoszenie poziomu świadomości uczestników odnośnie trudności z jakimi się mierzą (autodiagnoza

trudności);

- pomoc w wypracowywaniu rozwiązań dla trudności formalnych i personalnych (wynikających z toczącego się procesu grupowego);

- doszkolenie z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i delegowanych przez nią

zadaniach dla zespołów interdyscyplinarnych;

- doszkolenie z zakresu rozmów z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Spotkania coachingowe poprowadzi dwóch trenerów.

 

Warsztaty branżowe

Warsztaty kadry kierowniczej policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorskiej służby sądowej poświęcone analizie zbieżności i rozbieżności zadań branżowych i zadań wynikających z procedury NK oraz budowaniu procedur organizacji wewnętrznych danej służby umożliwiających aktywne i skuteczne uczestnictwo w procedurze NK. Wychodzimy z założenia, że dobre praktyki zapoczątkowane i zinternalizowane przez osoby piastujące kierownicze funkcje w instytucjach zaangażowanych w procedurę NK mogą przełożyć się na większą skuteczność oddziaływań szeregowych pracowników służb.

 

Zapraszamy

Zadanie będzie realizowane do końca 2020 roku. Proponowane działania poprawią współpracę między służbami, zmniejszą biurokratyzację, zwiększą efektywność procedury NK i wzmocnią stołeczny system przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Projekt jest współfinansowany
przez m. st. Warszawa.

Syrenka