AA

PROPOZYCJA DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO RODZICÓW I DZIECI W WIEKU 7 - 14 LAT DOŚWIADCZAJĄCYCH I ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

Zapraszamy rodziny z dziećmi do kontaktu z:

 • terapeutami dla rodziców,
 • terapeutami dla dzieci i młodzieży.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji na temat sposobu realizacji w Stowarzyszeniu OPTA bieżących zadań.

Projekt trwa do listopada 2021 roku.


Zjawisko przemocy może dotknąć dziś każdego. Ma ono niszczący wpływ na funkcjonowanie nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.

Niewłaściwe zachowania i sposób komunikowania się w rodzinie stają się dla dzieci i młodzież matrycą do budowania nieprawidłowych relacji rówieśniczo-szkolnych i kształtowanie niewłaściwych ról społecznych. 

Doświadczanie przemocy powoduje poczucie bezradności, kłopoty z tożsamością, brak umiejętności w rozpoznawaniu emocji  własnych i innych, niską samoocenę, lęki czy problemy zdrowotne.

To, co może zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy, to właściwa postawa i wsparcie innych osób, z którymi kontakt może być źródłem wiedzy o  budowaniu prawidłowych relacji bez nadmiernego kontrolowania, oceniania, dominacji czy uległości, początkiem budowania relacji opartych na szacunku i zrozumieniu potrzeb zarówno swoich jak i innych.


Proponujemy:

 • Konsultacje wstępne: spotkania służące rozpoznaniu sytuacji rodzinnej, ustaleniu zakresu pomocy i działań służących poprawie funkcjonowania klienta.
 • Konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów: ich celem jest pomoc w lepszym rozumieniu trudności i potrzeb dziecka oraz rozpoznawanie i nazywanie trudności rodzica w relacji z dzieckiem i odbudowanie z nim więzi.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży: służy lepszemu rozpoznawaniu i radzeniu sobie z własnymi emocjami, lepszemu radzeniu sobie ze stresem, zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy i dostępnych dla dziecka sposobów ochrony przed nią, zwiększeniu pewności siebie i wiary we własne możliwości, zwiększeniu świadomości mocnych stron i poczucia własnej wartości, zwiększeniu otwartości i gotowości współpracy w grupie - bez przemocy (rezygnacja z bycia w roli ofiary lub sprawcy), zwiększeniu umiejętności odczytywania własnych emocji, opanowywania impulsów i podejmowania decyzji zgodnych ze swoimi przekonaniami.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna dla rodziców/opiekunów: ich celem jest pogłębiona praca nad problemem zgłaszanym przez rodzica w relacji z dzieckiem, która pozwoli zwiększyć kompetencje rodzicielskie i zbudować dobrą relację z dzieckiem.
 • Grupa dla dzieci (7 - 14 lat): podczas której nauczą się budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z bezradnością oraz rozpoznawać swoje mocne strony. Uzyskają wiedzę o normach grupowych i społecznych oraz nabędą umiejętności współpracy i współistnienia w grupie.
 • Grupa dla rodziców/opiekunów: gdzie będzie można nabyć lub rozwinąć umiejętność rozpoznawania i przyjmowania uczuć i potrzeb dzieci, rozumienia własnych uczuć i postaw wobec dzieci, uczyć się otwartej komunikacji w rodzinie, pozostawiania dziecku przestrzeni do decydowania o sprawach, które mogą pozostać w jego rękach oraz stawiania granic i pilnowania zasad ważnych dla prawidłowego rozwoju dziecka, rozpoznawania sygnałów świadczących o przeżywanych przez dzieci problemach.
 • Warsztaty rodzinne dla rodziców i dzieci: służą pogłębieniu relacji rodzica z dzieckiem poprzez wspólne zabawy i bliski kontakt oraz ćwiczenie umiejętności wychowawczych, takich jak: radzenie sobie z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dziecko, stawianie rozsądnych granic, podążanie za dzieckiem, rozumienie jego potrzeb i uczuć.


Proponowane działania stworzą możliwość:

 • zwiększenia kompetencji rodzicielskich,
 • pomogą we wprowadzaniu skuteczniejszych form komunikowania się z dziećmi/młodzieżą i odpowiadania na ich potrzeby,
 • rozwiną umiejętność stawiania granic w rozsądny sposób, odbudowy lub wzmocnienia więzi rodzinnych,
 • rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi emocjami,
 • przezwyciężenia problemów emocjonalnych dzieci,
 • zmniejszenia poziomu lęku i zaburzeń zachowania,
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci narażonych na różne formy przemocy.


Zapraszamy mieszkańców Warszawy.

 

Działania są kontynuacją projektu „W rodzinie siła” (2018-2019).

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku,

w godzinach: 10.00 - 17.00, pod numerami: 797 924 700 i 22 622 52 52.

 

vb

 

Wszystkie działania są bezpłatne, finansowane ze środków m.st. Warszawa.