AA

Siła Proaktywności

Zapraszamy osoby doznające przemocy domowej, których rodziny są także dotknięte problemem uzależnienia.  

Wspieramy w dążeniu do realizacji swoich praw oraz w nabyciu konkretnych umiejętności wpływających na wyjście z bezradności i podniesienie swojej skuteczności.

Zmiana postawy na proaktywną jest najlepszym gwarantem skutecznego przeciwstawienia się przemocy i problemowi współuzależnienia.

Uczestnicy działań projektowych dostaną narzędzia do pracy własnej, które pozwolą na samodzielne planowanie i osiąganie wytyczonych przez siebie celów; pokonywanie przeszkód, także instytucjonalnych, w drodze do odzyskania aktywności i kontroli nad własnym życiem.

Proponujemy zintegrowane, kompleksowe wsparcie indywidualne i grupowe.

 • Konsultacje i wsparcie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które posłuży wstępnej diagnozie sytuacji oraz zidentyfikowaniu bieżących potrzeb uczestniczki/a i przedstawieniu możliwych form wsparcia;
 •  Konsultacje i wsparcie psychologiczne, które posłuży diagnozie sytuacji psychologicznej; pomoże w rozumieniu emocji  i potrzeb oraz w radzeniu sobie z bieżącymi  trudnościami, np. w reagowaniu na konkretne, agresywne zachowania;
 • Psychologiczne porady diagnostyczna dla rodziców, które posłużą diagnozie problemów i potrzeb uczestniczek/ów  w kontekście zachowań dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą i uzależnieniem;
 • Konsultacje i wsparcie prawne, które posłużą ocenie stanu faktycznego sytuacji uczestniczki/a; omówieniu ram prawnych i możliwych strategii postępowania w sądzie i innych instytucjach oraz wskazaniu miejsc pomocy;
 • Warsztaty psycho-edukacyjne, w trakcie których uczestniczki/cy będą pracować nad poprawą i wzmocnieniem motywacji do zmiany oraz zwiększeniem kompetencji psychospołecznych: m.in. asertywności, komunikacji  i umiejętności radzenie sobie w kontaktach z instytucjami.

Zapraszamy osoby:

 • w wieku 18 - 70 lat;
 • mieszkające w powiatach piaseczyńskim, grójeckim i warszawskim zachodnim lub innym aglomeracji warszawskiej;
 •  doświadczające przemocy ze strony osoby bliskiej, która ma także problem alkoholowy;
 • doświadczające kryzysu w związku z doznawaną przemocą i współuzależnieniem;
 • potrzebujące wsparcia w związku z realizacją na ich rzecz procedury Niebieskie Karty;
 • przeżywające trudności związane z rolą rodzica i komunikacją z dzieckiem;
 • doświadczajcie poczucia wyobcowania, bezradności, niemocy przy podejmowaniu decyzji i innych trudności psychologicznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Działania są zaplanowane do końca listopada tego roku!

 nm
Projekt jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.