AA

Bokser w domu? 

Będzie go można wystawić za drzwi!

 

Parlament uchwalił, prezydent podpisał. Osoby doświadczające przemocy domowej doczekały się nowej, lepszej ochrony przed sprawcą.

Nowa ustawa wprowadza do porządku prawnego regulacje, które poszerzą ochronę osób doznających przemocy domowej. Uchwalone przepisy pozwolą na szybkie i skuteczne izolowanie sprawców przemocy od osób nią dotkniętych, w sytuacji zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Nowe przepisy dały Policji i Żandarmerii Wojskowej (w stosunku do żołnierza pełniącego czynną służbę) uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i/lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Zmiany w prawie wskazują kryteria, które interweniujący mają uwzględniać wydając nakaz opuszczenia i/lub zakaz zbliżania się do mieszkania lub domu. Mogą one zostać wydane łącznie, także w przypadku nieobecności w trakcie interwencji osoby stosującej przemoc. Wyjście z mieszkania przed przyjściem funkcjonariuszy nie uchroni więc przed sankcją. Policjanci będą uprawnieni do wydania nakazu z klauzulą natychmiastowej wykonalności wskazując przy tym obszar lub odległość od mieszkania, którą osoba stosująca przemoc musi zachować. Wprawdzie nowe przepisy pozwalają sprawcy na zabranie rzeczy osobistego użytku, ale już bez kluczy do mieszkania.

Osoba objęta nakazem i/lub zakazem, będzie mogła w ciągu trzech dni zaskarżyć decyzję do sądu.

Wydany nakaz i/lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania. Ten czas ma posłużyć osobom pokrzywdzonym do złożenia do sądu cywilnego wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania z możliwością zabezpieczania tego wniosku czyli de facto przedłużenia okresu opuszczenia mieszkania.     

Zmiana Kodeksu Postępowania Cywilnego polega także na dodaniu odrębnych przepisów normujących postępowanie w sprawach o zobowiązane osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przepisy te mają uprościć i przyspieszyć rozpoznawanie spraw.

Nowelizacja wprowadza także nowy typ wykroczenia za niezastosowanie się do nakazu lub zakazu wydanego przez Policję, Żandarmerię Wojskową bądź przez sąd.

Na koniec należy dodać, że (niestety) nowe prawo wejdzie w życie  dopiero za pół roku.

 

Opracowano w oparciu o:  System Informacyjny Sejmu.