Kompleksowa pomoc i wsparcie osób i rodzin doświadczających przemocy domowej.

Kontynuujemy Q Zmianie! Zapraszamy kolejnej trzyletniej edycji projektu. Nasze propozycje niezmiennie adresujemy do mieszkańców stolicy.

Udział w projekcie pozwoli Ci:

 • przezwyciężyć izolację i poczucie bezradności;
 • pokonać trudności w życiu rodzinnym i zawodowym;
 • odbudować poczucia własnej wartości, godności i sprawczości;
 • w pełni wykorzystać swoje umiejętności;
 • trwale przezwyciężyć kryzys życiowy, usamodzielnić się;
 • odzyskać równowagę i cieszyć się życiem.

Kompleksowe wsparcie. Małymi krokami do przodu!

Konsultacje i wsparcie specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy

 • Wstępna diagnoza sytuacji przemocy, rozpoznanie obszarów funkcjonowania osobistego i rodzinnego, monitorowanie indywidualnej ścieżki pomocy i zmiany oraz kierowanie do innych działań w zależności od ustalonych potrzeb i możliwości. Ewentualny kontakt z przedstawicielami warszawskich służb realizujących procedurę Niebieskie Karty.

Pomoc interwencyjna „adwokata socjalnego”

 • Rozpoznanie potrzeb dotyczących kontaktu z instytucjami wymiaru sprawiedliwości; podejmowanie interwencji (bezpośredniej, telefonicznej lub pisemnej); towarzyszenie w kontaktach z instytucjami np. w sądzie, podczas spotkań z adwokatami z urzędu czy na policji. Szczególnie ważne dla osób doświadczających przemocy, które ze względu na wyuczoną bezradność często są odbierane negatywnie przez instytucje i nie są w stanie skutecznie egzekwować swoich praw.

Psychologiczne konsultacje diagnostyczne

 • Analiza sytuacji osobistej i rodzinnej, diagnoza problemów i potrzeb psychologicznych; pomoc psychologiczna skierowana na szukanie rozwiązań, tworzenie przestrzeni do swobodnego omawiania problemów.

Pomoc prawna

 • Rozpoznanie sytuacji prawnej, wskazanie instytucjonalnych i prawno-proceduralnych możliwości działania; edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa; budowanie strategii działań prawnych i instytucjonalnych adekwatnie do potrzeb; konsultowanie pism procesowych i innych pod względem merytorycznym.

Wsparcie psychologiczne

 • Indywidualne, cykliczne spotkania; rozpoznanie najpilniejszych obszarów i kierunków zmiany; praca nad rozumieniem swoich potrzeb, przeżywanych uczuć i reakcji w kontaktach rodzinnych i społecznych; pomoc w nadzieniu sobie z bieżącymi trudnościami

Psychologiczne porady dla rodziców

 • Diagnoza problemów i potrzeb uczestnika w zakresie problemów rodzicielskich i wychowawczych, trudności w relacjach z dziećmi występujących w związku z doświadczaną w rodzinie przemocą

Konsultacje w zespole prawnik – psycholog

 • Indywidualne konsultacje wspólne z prawnikiem i psychologiem; możliwość wspólnego przygotowania strategii postępowania, przygotowania się do badania w OZSS - perspektywa instytucjonalna /proceduralna versus perspektywa psychologiczna uczestnika, co pozwala na urealnienie oczekiwań i możliwości działania.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

 • Cykliczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych psychologów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, ukierunkowane na edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jego skutków psychologicznych, społecznych i prawnych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Grupa rozwojowa

 • Cykliczne spotkania dla osób gotowych do głębszej pracy terapeutycznej dotyczące m.in. samopoznania i zbudowania realistycznego obrazu własnej osoby; tworzenie indywidualnego planu zmiany ukierunkowanego na eliminację przyczyn bezradności i poprawę poczucia własnej wartości.

Trening antystresowy

 • Zajęcia podnoszące umiejętności radzenia sobie za stresem i napięciem w codziennym życiu, szczególnie w trudnych sytuacjach społecznych np. w sądzie, w rozmowie z prawnikiem, kuratorem, urzędnikiem, itp.; nabycie umiejętności identyfikowania objawów stresu i rozpoznania własnej reakcji stresowej; wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z napięciem i konsekwencjami stresu.

Warsztaty psychoedukacyjne

 • Warsztaty realizowane w trzech obszarach, które odpowiadają najczęściej sygnalizowanym przez osoby doznające przemocy trudnościom: umiejętności komunikacyjne, poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz umiejętności wychowawcze; zajęcia ukierunkowane  na pracę nad sposobami wyrażania trudnych emocji, wzmacnianiem kompetencji psychospołecznych i wychowawczych oraz rozwojem osobistym.

Q Zmianie: Autorski model pomocy Stowarzyszenia OPTA

Nasz model wsparcia opiera się na współpracy specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów. Pracę na rzecz każdego uczestnika na bieżąco monitoruje specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy.
Specjaliści ds. przemocy Stowarzyszenia OPTA od lat zaliczają się do najlepszych zespołów w Warszawie niosących pomoc ofiarom przemocy domowej. Na przestrzeni ostatnich lat organizacja ma jeden z największych odsetek spośród osób, które zgłosiły się do programów i trwale wyszły z kręgu przemocy. Stało się tak, bowiem proponowane przez nas formy oddziaływań niwelują nie tylko skutki doznanej przemocy, ale przede wszystkim zwiększają u uczestników motywację do dokonania zmian w swoim dotychczasowym życiu. Innymi słowy uczą się od nowa skutecznego egzekwowania swoich praw i lepszego funkcjonowania w bliższym i dalszym otoczeniu.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż wszystkie działania specjalistów ds. przemocy Stowarzyszenia OPTA odbywają się pod stałą superwizją, która służy prawidłowemu zrozumieniu i poprowadzeniu procesu wyjścia klientów z przemocy.

Czy wiesz że …

 • Wszystkie działania specjalistów odbywają się pod superwizją.
 • Na co dzień nasz zespół współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz realizującymi procedurę Niebieskie Karty zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi.
 • Q Zmianie 3 wzmacnia system przeciwdziałania przemocy w Warszawie.
SyrenkaProjekt finansuje m.st. Warszawa.