Darowizna

Kompleksowa pomoc i wsparcie osób doświadczających przemocy domowej.

Program Q Zmianie 3 trwa!

Przed nami kolejny rok wspólnego działania. Zapraszamy na zajęcia grupowe i do kontaktu indywidualnego. Nasze propozycje niezmiennie adresujemy do mieszkańców stolicy.
U nas znajdziesz kompleksowe wsparcie. Małymi krokami do przodu!

Udział pozwoli Ci:

 • Przezwyciężyć izolację i poczucie bezradności;pokonać trudności w życiu rodzinnym i zawodowym;
 • odbudować poczucia własnej wartości, godności i sprawczości;
 • w pełni wykorzystać swoje umiejętności;
 • trwale przezwyciężyć kryzys życiowy, usamodzielnić się;
 • odzyskać równowagę i cieszyć się życiem.

req

Konsultacje i wsparcie specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Wstępna diagnoza sytuacji przemocy, rozpoznanie obszarów funkcjonowania osobistego i rodzinnego, monitorowanie indywidualnej ścieżki pomocy i zmiany oraz kierowanie do innych działań w zależności od ustalonych potrzeb i możliwości. Ewentualny kontakt z przedstawicielami warszawskich służb realizujących procedurę Niebieskie Karty.

Pomoc interwencyjna „adwokata socjalnego”

 • Rozpoznanie potrzeb dotyczących kontaktu z instytucjami wymiaru sprawiedliwości;
 • podejmowanie interwencji (bezpośredniej, telefonicznej lub pisemnej);
 • towarzyszenie w kontaktach z instytucjami np. w sądzie, podczas spotkań z adwokatami z urzędu czy na policji. Szczególnie ważne dla osób doświadczających przemocy, które ze względu na wyuczoną bezradność często są odbierane negatywnie przez instytucje i nie są w stanie skutecznie egzekwować swoich praw.

Psychologiczne konsultacje diagnostyczne

 • Analiza sytuacji osobistej i rodzinnej, diagnoza problemów i potrzeb psychologicznych;
 • pomoc psychologiczna skierowana na szukanie rozwiązań, tworzenie przestrzeni do swobodnego omawiania problemów.

Pomoc prawna

 • Rozpoznanie sytuacji prawnej, wskazanie instytucjonalnych i prawno-proceduralnych możliwości działania;
 • edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
 • budowanie strategii działań prawnych i instytucjonalnych adekwatnie do potrzeb;
 • konsultowanie pism procesowych i innych pod względem merytorycznym.

Wsparcie psychologiczne

 • Indywidualne, cykliczne spotkania; rozpoznanie najpilniejszych obszarów i kierunków zmiany;
 • praca nad rozumieniem swoich potrzeb, przeżywanych uczuć i reakcji w kontaktach rodzinnych i społecznych;
 • pomoc w nadzieniu sobie z bieżącymi trudnościami.

Psychologiczne porady dla rodziców

 • Diagnoza problemów i potrzeb uczestnika w zakresie problemów rodzicielskich i wychowawczych, trudności w relacjach z dziećmi występujących w związku z doświadczaną w rodzinie przemocą.

Konsultacje w zespole prawnik – psycholog

 • Indywidualne konsultacje wspólne z prawnikiem i psychologiem;
 • możliwość wspólnego przygotowania strategii postępowania, przygotowania się do badania w OZSS - perspektywa instytucjonalna /proceduralna versus perspektywa psychologiczna uczestnika, co pozwala na urealnienie oczekiwań i możliwości działania.

Zajęcia grupowe

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

 • Cykliczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych psychologów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, ukierunkowane na edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jego skutków psychologicznych, społecznych i prawnych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Grupa rozwojowa

 • Cykliczne spotkania dla osób gotowych do głębszej pracy terapeutycznej dotyczące m.in. samopoznania i zbudowania realistycznego obrazu własnej osoby;
 • tworzenie indywidualnego planu zmiany ukierunkowanego na eliminację przyczyn bezradności i poprawę poczucia własnej wartości.

Trening antystresowy

 • Zajęcia podnoszące umiejętności radzenia sobie za stresem i napięciem w codziennym życiu, szczególnie w trudnych sytuacjach społecznych np. w sądzie, w rozmowie z prawnikiem, kuratorem, urzędnikiem, itp.;
 • nabycie umiejętności identyfikowania objawów stresu i rozpoznania własnej reakcji stresowej;
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z napięciem i konsekwencjami stresu.

Grupa kreatywna

 • Cykliczne spotkania zorganizowane wokół problemów związanych z doświadczaną przemocą w rodzinie zgłaszanych przez uczestników;
 • problemy dotyczyć mogą m.in. zaburzonego obrazu siebie, niskiej samooceny, trudności w podejmowaniu zachowań asertywnych, trudności w relacjach;
 • praca psychologiczna będzie zawierała elementy projekcyjne – metoda dramy;
 • zastosowane zostanie całościowe podejście do radzenia sobie z problemem, obejmujące sferę emocji, uczuć, myśli i ciała.

Warsztaty psychoedukacyjne

 • Warsztaty realizowane w trzech obszarach, które odpowiadają najczęściej sygnalizowanym przez osoby doznające przemocy trudnościom: umiejętności komunikacyjne, poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz umiejętności wychowawcze;
 • zajęcia ukierunkowane na pracę nad sposobami wyrażania trudnych emocji, wzmacnianiem kompetencji psychospołecznych i wychowawczych oraz rozwojem osobistym.

UWAGA: Trawają konsultacje do zajęć grupowych!

Czy wiesz że …

Wszystkie działania naszych specjalistów odbywają się pod superwizją. Na co dzień nasz zespół współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz realizującymi procedurę Niebieskie Karty zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi.Q Zmianie 3 wzmacnia system przeciwdziałania przemocy w Warszawie.

mk8