Darowizna

KRYZYS CZYLI SZANSA

Jeżeli nie radzisz sobie z pokonywaniem kryzysów, pełnieniem roli rodzica, doświadczasz teraz lub w przeszłości, skutków życia w rodzinie z osobą uzależnioną - ZAPRASZAMY do kolejnej edycji naszego projektu. Oferujemy wsparcie, psychoedukację, działania profilaktyczne i prawne

Kryzys Czyli Szansa jest projektem skierowanym do warszawskich rodzin, w szczególności rodziców z dziećmi:

  • doświadczających kryzysów związanych z problemem alkoholowym w rodzinie. Proponowane oddziaływania psychologiczne i prawne mają na celu rozpoznanie zagrożeń wynikających ze współuzależnienia, poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zrozumienie i zapobieganie różnym działaniom w przyszłości
  • doświadczających trudności w pełnieniu roli rodzica/opiekuna oraz problemów wychowawczych. Proponowane oddziaływania mają na celu przyjrzenie się relacji z dzieckiem, sprecyzowanie obszarów konfliktowych, zrozumienie potrzeb dziecka oraz nabycie umiejętności rodzicielskich

Warunkiem udziału w projekcie są konsultacje wstępne, które służą diagnozie sytuacji rodziny i jej potrzeb w kontekście oferowanych działań. Po konsultacji osoby zainteresowane są kierowane do dalszych działań w tym bądź innych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie.

Proponujemy:

  • Wsparcie indywidualne dla rodziców i opiekunów

Indywidualne spotkania z rodzicem/opiekunem mają na celu pochylenie się nad trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z problemowej sytuacji w rodzinie i otoczeniu, jak również wynikającej z innych czynników w przeszłości. Praca rodzica pomoże prawidłowo zrozumieć i adekwatnie wesprzeć własne dziecko w okresie rozwoju i pojawiających się trudnościach w obszarach społecznym czy osobistym

  • Wsparcie indywidualne dla dzieci i młodzieży

Indywidualne spotkania dla dzieci i młodzieży o zaburzeniach rozwojowych uniemożliwiających uczestniczenie w grupie, dla których praca indywidualna jest najlepszą formą pomocy oraz dla takich, dla których wieku nie ma grupy i/lub grupa już się rozpoczęła. Wsparcie indywidulane może być także przygotowaniem dziecka do spotkań grupowych w przyszłości. Pomoc indywidualna dla młodzieży dotyczy problemów specyficznych dla okresu dorastania takich jak: budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie postawy asertywnej wolnej od uległości i przemocy, radzenie sobie ze stresem.

  • Wsparcie grupowe dla rodziców i opiekunów

Wsparcie grupowe dla rodziców i opiekunów jest prowadzone równolegle z grupami dziecięcymi. Praca w grupach opiera się na psychoedukacji i wsparciu psychologicznym. Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji z dzieckiem. Wzmocnienie więzi w rodzinie oraz pomoc w wypracowaniu konstruktywnych wzorców i dobrej komunikacji. Zrozumienie potrzeb dziecka i odpowiednie na nie reagowanie.

  • Wsparcie grupowe dla dzieci (7-14 lat)

Wsparcie grupowe przeznaczone jest dla dzieci w wieku 7-14 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia. Pomoc grupowa ma na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci. Spotkania służą podniesieniu umiejętności psychospołecznych, wzmocenienie indywidulanych zasobów dzieci poprzez psychoedukację i wsparcie. Pomoc dzieciom w budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współdziałaniu, uczenie radzenia sobie w sytuacjach problemowych oraz dostarczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Warunkiem uczestniczenia dzieci w grupie jest udział ich rodziców lub opiekunów w równoległej grupowej pomocy dla rodziców.

  • Warsztaty rodzinne

Skierowane są do rodziców i dzieci uczestniczących we wsparciu grupowym. Warsztaty umożliwią rodzicom lepsze poznanie i rozumienie dziecka, zaobserwowanie jego trudności (np. związanych z odnalezieniem się w grupie, relacją z rodzicem i z innymi dorosłymi), posłużą odbudowie i wzmocnieniu więzi z dzieckiem oraz dostarczą pomysłów na wspólne spędzenie wolnego czasu.

  • Wsparcie rodzinne

Są skierowane do wszystkich członków rodzin lub do samych rodziców, którzy szukają pomocy. Spotkania umożliwiają rozpoznanie problemów i potrzeb rodziny, jak również odkrywają jej zasoby. Są przestrzenią do wzajemnego poznania i wzmocnienia relacji pomiędzy członkami rodziny. Sesje rodziców mogą pomóc zrozumieć wpływ konfliktu/kryzysu w ich relacji na funkcjonowanie rodziny i rozwój dziecka. Dają możliwość analizowania postaw rodzicielskich i metod wychowawczych, co może stać się pierwszym krokiem do zmiany i służyć odbudowie więzi między rodzicem a dzieckiem.

  • Warsztaty dla młodzieży (15-18 lat)

Tematyka warsztatów dotyczy profilaktyki uzależnień, budowania prawidłowych relacji w rodzinie oraz skutecznej komunikacji pomiędzy jej członkami. Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny z elementami wsparcia psychologicznego i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności społecznych i emocjonalnych. Warsztaty służą przekazaniu nastolatkom odpowiednich narzędzi do budowania bezpiecznych relacji, poprzez naukę prawidłowej komunikacji, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, kształtowanie w młodzieży postawy asertywnej i nieulegania wpływom grupy, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i stresem

  • Porady prawne

Są skierowane do członków rodzin, którzy chcą uzyskać pomoc w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach poradnictwa prawnego proponujemy: wstępną diagnozę sytuacji prawnej i potrzeb klienta; udzielenie informacji o przysługujących prawach i możliwościach prawnych rozwiązania problemu oraz udzielenie niezbędnych wskazówek i wskazanie wzorów umożliwiających samodzielne napisanie potrzebnych pism procesowych i w razie potrzeby ich sprawdzenie.

rt