AA

Dla osób doświadczających przemocy domowej

Proponujemy zintegrowane, kompleksowe wsparcie indywidualne i grupowe.

Zapraszamy mieszkańców aglomeracji warszawskiej!

 

Działania kierujemy do osób z rodzin, w których występuje także problem alkoholowy i jest (lub była) realizowana procedura Niebieskie Karty lub inne działania interwencyjne.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Działania zaplanowano do końca listopada tego roku!

 

Możesz przezwyciężyć bezradność, wyegzekwować Twoje prawa i zdobyć konkretne umiejętności!
 

Proponujemy zintegrowane, kompleksowe wsparcie indywidualne i grupowe.
Pomagamy przy pokonywaniu kolejnych przeszkód, także instytucjonalnych, w drodze do odzyskania aktywności i kontroli nad własnym życiem.

 

Proponujemy:

 

- Konsultacje i wsparcie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które posłużą wstępnej diagnozie sytuacji oraz zidentyfikowaniu bieżących potrzeb uczestniczki/a i przedstawieniu możliwych form wsparcia;
- Konsultacje i wsparcie psychologiczne,
które posłużą diagnozie sytuacji psychologicznej. Pomogą w rozumieniu emocji i potrzeb oraz w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami, np. w reagowaniu na konkretne, agresywne zachowania;
- Psychologiczne porady diagnostyczna dla rodziców,
służące diagnozie problemów i potrzeb uczestniczek/ów w kontekście zachowań dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą i uzależnieniem;
- Konsultacje i wsparcie prawne,
w trakcie których zostanie dokonana ocena stanu faktycznego sytuacji uczestniczki/a, przedstawione i omówione możliwe strategie postępowania w sądzie i innych instytucjach oraz wskazane miejsca i oferty pomocy;
- Warsztaty psycho-edukacyjne,
w trakcie których uczestniczki/cy będą pracować nad poprawą i wzmocnieniem motywacji do zmiany oraz zwiększeniem kompetencji psychospołecznych: m.in. asertywności, komunikacji i umiejętności radzenie sobie w kontaktach z instytucjami.

 

Zapraszamy każdego kto:

- jest w wieku 18 - 70 lat;
- mieszka w powiecie piaseczyńskim, grójeckim i warszawskim zachodnim lub innym powiecie aglomeracji warszawskiej;
- doświadcza przemocy ze strony osoby bliskiej (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) oraz występuje w jego rodzinie problem alkoholowy;
- doświadcza kryzysu w związku z doznawaną przemocą i współuzależnieniem/realizacją procedury Niebieskie Karty;
- ma problemy związane z rolą rodzica i komunikacją w rodzinie/z dzieckiem/mi;
- ma poczucie wyobcowania, bezradności, nieumiejętności podejmowania decyzji i inne trudności psychologiczne.

 
 
 

 

 


 

Wspófinansowanie
Wspófinansowanie