Kontynuacja

MOCna rodzina II

Zapraszamy do końca 2021 roku. Udział bezpłatny.
Zapisy telefonicznie 797 924 700, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji na temat sposobu realizacji w Stowarzyszeniu OPTA bieżących działań. 

MOCna rodzina II

Oferta skierowana do warszawskich rodzin, w szczególności rodziców z dziećmi, uwikłanych i zagrożonych przemocą domową i/ lub uzależnieniami.

Proponowane działania są przeznaczone dla tych, którzy chcą się odnaleźć w sytuacji kryzysu wywołanego przemocą, uzależnieniem czy rozstaniem/rozwodem, pogłębić wiedzę i zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze (rozpoznawanie potrzeb własnych i dziecka i konstruktywne ich realizowanie).

Oferujemy wsparcie oraz szeroką rodzicielską psychoedukację. Tam gdzie będzie to możliwe pomożemy w uporządkowaniu sytuacji życiowej i poprawie relacji w rodzinie.

Elementami projektu są zarówno działania diagnostyczne w ramach konsultacji wstępnych, jak i  psychoedukacyjne na rzecz rodziców (warsztaty rodzicielskie, psychoedukacyjne i doradztwo dla rodziców) oraz dla potrzebujących, interwencje kryzysowe.

Warunkiem udziału w projekcie są konsultacje wstępne, które służą rozpoznaniu sytuacji rodziny i jej potrzeb w kontekście oferowanych działań. Po konsultacji beneficjenci są kierowani do udziału w  dalszych działaniach.  Analiza potrzeb i wstępna diagnoza sytuacji uczestników może służyć przekierowaniu zainteresowanych do działań oferowanych w innych projektach stowarzyszenia.

Warsztaty Rodzicielskie

Przeznaczone są dla wszystkich, którzy mają potrzebę nowego określenia swojej roli jako rodzica w obliczu kryzysu rodzinnego wywołanego doświadczeniem przemocy, uzależnienia oraz rozstaniem.      

W ramach warsztatów rodzice nabędą wiedzę i umiejętności dotycząca m. in. potrzeb dzieci, budowania bezpiecznej, bliskiej relacji, sposobów komunikacji, stawiania i respektowania granic. Będą mogli przyjrzeć się swoim problemom z dziećmi, zrozumieć, jakie są ich przyczyny, a także – w oparciu o analizę swoich postaw i strategii wychowawczych – uświadomić sobie swój osobisty wkład w sytuację dziecka i relację z nim oraz wypracować konstruktywne sposoby komunikacji w rodzinie.

Zajęcia są podzielone na część psychoedukacyjną i warsztatową. W trakcie tej ostatniej rodzice będą mieli okazję przećwiczyć nabyte wcześniej umiejętności oraz lepiej poznać siebie w roli rodzica dzięki zwrotom ze strony pozostałych uczestników.

Warsztaty poprowadzą terapeutka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy, zarazem mediatorka i kuratorka rodzinna.

Doradztwo rodzicielskie

Konsultacje doradcze są skierowane do rodziców mierzących się z koniecznością przeorganizowania życia

rodziny w związku z różnymi trudnościami, w tym szczególności w sytuacji rozwodu. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli wypracować cele i sposoby działania dotyczące m.in. potrzeb alimentacyjnych oraz zabezpieczenia potrzeb dziecka zarówno bytowych, jak i opiekuńczych.

W obecności specjalistów/doradców - terapeuty rodzinnego oraz kuratora rodzinnego/mediatora - będą mogli zastanowić się i przedyskutować najlepszą dla dziecka formę organizacji wykonywania władzy rodzicielskiej oraz sposobu sprawowania opieki.

Interwencje kryzysowe

Przeznaczone dla uczestników, którzy borykają się z bieżącym kryzysem związanym z przemocą domową i/lub uzależnienia. Interwencja może dotyczyć w szczególności:

  • występowania konkretnych, trudnych zachowań u dziecka;
  • agresywnego zachowania dorosłego członka rodziny, w tym kolejnej awantury;
  • konieczności nagłej wyprowadzki;
  • sprawy w sądzie;
  • interwencji policyjnej czy innych służb.

W sesjach antykryzysowych może wziąć udział cała rodzina lub jej część. Podczas sesji specjalistka Stowarzyszenia OPTA pomoże w ustaleniu bieżącego, krótkoterminowego planu dla rozwiązania lub złagodzenia kryzysowej sytuacji i, na ile to będzie możliwe, przywrócenia stabilności. Na interwencje kryzysowe zaplanowano  maksimum do pięciu spotkań.

Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców w kryzysie

Zajęcia warsztatowe dla rodziców będących w trakcie lub planujących postępowanie przed sądem lub zwrócenie się do instytucji, przygotowujące do efektywnego udziału w tych procedurach.

W trakcie spotkań uczestnicy będą mogli zidentyfikować i nazwać własne cele planowanych działań instytucjonalnych, a także zapoznać się ze strukturą i sposobem funkcjonowania i procedowania sądów i instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz możliwymi sytuacjami w trakcie ewentualnych postępowań.

Beneficjenci poznają prawa i obowiązki stron, pełnomocników, osób zaufania i przedstawicieli NGO. Treści warsztatu będą dotyczyły okoliczności postępowań o alimenty, spraw opiekuńczo-wychowawczych, form kontaktów rodzica z dzieckiem, procedury Niebieskie Karty oraz skutecznego zachowania się w trakcie spraw, a także pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (mediacji).

Prowadzący będę stosować aktywne metody pracy oraz uwzględniać indywidualną perspektywę uczestników.

Syr Śr  Projekt MOCna rodzina jest finansowany przez Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawa.