AA

Kto, co i jak

Grupy robocze ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – sposoby działania.

Autorka: Katarzyna Przyborowska
Stron: 74
Wydawca: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa 2016

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku nakazała powołanie w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stworzyła ona m.in. możliwość powoływania przez zespoły grup roboczych składających się ze specjalistów różnych służb do pracy w indywidualnych przypadkach. Ważnym zadaniem zespołu, ale także grup roboczych ma być dokumentowanie swoich działań. Miało to służyć urealnieniu współpracy różnych podmiotów oraz łatwiejszemu przepływowi informacji, ale także do ewentualnych celów dowodowych dla instytucji wymiaru sprawiedliwości. Jako obowiązujący tryb interwencji wobec przemocy wskazano w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2011 roku procedurę Niebieskie Karty, którą mogą inicjować przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty, gminnych komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony zdrowia. Rozporządzenie zawiera przepisy wykonawcze dotyczące sposobów realizacji działań oraz wzory obowiązujących formularzy.
W powyższej publikacji znajdą Państwo próbę podsumowania sposobów działania grup roboczych w trzy lata po wejściu w życie przepisów rozporządzenia.