AA

Proaktywność wobec przemocy

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie do udziału w nowym projekcie! Działania  kierujemy  do osób z rodzin, w których występuje dodatkowo problem alkoholowy i jest (lub była) realizowana procedura Niebieskie Karty lub inne działania interwencyjne.

Zapraszamy osoby z powiatów piaseczyńskiego, grójeckiego i warszawskiego zachodniego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Działania są przewidziane do końca października  tego roku!

Proponujemy zintegrowane, kompleksowe wsparcie indywidualne i grupowe. W ten sposób uczestniczki/cy  wzmocnią motywację do egzekwowania swoich praw, nabędą konkretne umiejętności, rozpoczną zmianę postawy z biernej na aktywną.
Oferujemy pomoc przy pokonywaniu kolejnych przeszkód, także natury instytucjonalnej, w drodze do odzyskania kontroli nad własnym życiem, utraconej w wyniku doznawania przemocy.

Co proponujemy?

- Konsultacje i wsparcie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które posłużą wstępnej diagnozie sytuacji oraz zidentyfikowaniu bieżących potrzeb uczestniczki/a oraz przedstawieniu możliwych form wsparcia;
- Konsultacje i wsparcie psychologiczne,
które posłużą diagnozie psychologicznej klientki/a. Pomogą w rozumieniu emocji  i potrzeb oraz w radzeniu sobie z bieżącymi  trudnościami, np. w reagowaniu na konkretne zachowania agresywne;
- Psychologiczne porady diagnostyczna dla rodziców,
służące diagnozie problemów i potrzeb uczestniczek/ów  w kontekście zachowań dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą i uzależnieniem;
- Konsultacje i wsparcie prawne,
w trakcie których zostanie dokonana ocena stanu faktycznego sytuacji klientki/a, przedstawione i omówione możliwe strategie postępowania w sądzie i innych instytucjach oraz wskazane miejsca i oferty pomocy;
-  Warsztaty psycho-edukacyjne,
w trakcie których uczestniczki/cy będą pracować nad poprawą i wzmocnieniem motywacji do zmiany oraz zwiększeniem kompetencji psychospołecznych: m.in. asertywności, komunikacji  i umiejętności radzenie sobie w kontaktach z instytucjami.

Kto może wziąć udział w projekcie? Każdy jeśli:

- Jest w wieku 18 - 70 lat;
- Mieszka w powiecie piaseczyńskim, grójeckim i warszawskim zachodnim lub innym powiecie aglomeracji warszawskiej;
- Doświadcza przemocy ze strony osoby bliskiej (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) oraz występuje w rodzinie problem alkoholowy;
- Doświadcza kryzysu psychologicznego/życiowego w związku z doznawaną przemocą i współuzależnieniem/ realizacją procedury Niebieskie Karty;
 - Ma problemy związane z rolą rodzica i komunikacją w relacji w rodzinie/z dzieckiem/mi;
- Ma poczucie wyobcowania, bezradności, nieumiejętności podejmowania decyzji i inne trudności psychologiczne wynikające z doznanej przemocy.

...

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.