AA

Statut stowarzyszenia OPTA

STATUT STOWARZYSZENIA OPTA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie OPTA” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu
i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z prawem miejscowym, zaś siedziba mieści się w Warszawie.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.

 

§ 5

Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 6

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

1. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, fizyczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

2. Świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

3. Podejmowanie przedsięwzięć i wspieranie osób niosących wszechstronną oświatę i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

4. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym – w szczególności uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.

5. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

6. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne  uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska.

7. Upowszechnianie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Organizowanie i świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej i rzeczowej na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin.

3. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy.

4. Wspieranie profesjonalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami
w dziedzinach zgodnych z celami Stowarzyszenia oraz świadczenie pomocy
w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń.

5. Współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami organizacyjnymi, instytucjami
i fundacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych
z celami Stowarzyszenia.

6. Przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących działań zgodnych z celami statutowym i Stowarzyszenia.

7. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących działania zgodne z celami Stowarzyszenia.

8. Prowadzenie działań profilaktycznych. Możliwe jest dofinansowywanie realizowanych przez Stowarzyszenie działań przez uczestników tych działań.

9. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

 

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, rekomendowana przez co najmniej jednego członka Zarządu i jednego członka Stowarzyszenia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma prawa określone w §10 pkt. 3, 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela.

 

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4/5 osób uprawnionych do głosowania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej
15 dni. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 1. terminie,
i bez względu na liczbę obecnych w 2. terminie.

Do kompetencji walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4. Nadawanie godności członka honorowego.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

 

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- z własnej inicjatywy,

- na żądanie Komisji Rewizyjnej,

- na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1. miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia. Zarząd składa się z 3 lub 5 osób: Prezesa i członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania 2. Wiceprezesów.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Do kompetencji Zarządu należy:

1.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

8. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

11. Wszelkie uchwały i kompetencje nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 20

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z osobami pełniącymi funkcje w zarządzie w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 9 84 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

- dotacje budżetowe i samorządowe,

- dotacje od osób fizycznych i prawnych,

- wpływy ze składek członkowskich,

- darowizny, zapisy, składki,

- wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,

- wpływy z działalności gospodarczej,

- przychody z majątku ruchomego i nieruchomego,

- odsetki bankowe, inne wpływy i przychody.

 

§ 22 a

1. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona w zakresie:
działalności wydawniczej w obrębie tematyki związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia, prowadzenia badań w zakresie psychologii, pedagogiki, pozostałych nauk humanistycznych i społecznych, usług sekretarskich, kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, działalności psychologicznej
i psychoterapeutycznej, całodobowej opieki wychowawczej dla dzieci i młodzieży, wynajmu nieruchomości na własny rachunek.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają jego Zarządowi. Decyzję o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd.

3. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,
a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.

5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 23

Zabronione jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 24

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Oświadczenia woli
w sprawach majątkowych składają dwie osoby: Prezes i jeden z Wiceprezesów.
Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów majątkowych do wysokości
5 000 zł wymagany jest podpis jednego członka Zarządu – Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w 1 terminie, a bez względu na liczbę członków w 2 terminie. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Warszawa, dn. 19 maja 2016 rok

 

Pobierz Statut PDF