AA

Statut stowarzyszenia OPTA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie OPTA” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z prawem miejscowym, zaś siedziba mieści się w Warszawie.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.

§ 5

Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 6

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

 1. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, fizyczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. W szczególności pomoc psychologiczna i prawna rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
 2. Podejmowanie przedsięwzięć i wspieranie osób niosących wszechstronną oświatę i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.
 3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym – w szczególności uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
 4. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska.
 6. Upowszechnianie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie pomocy psychologicznej , prawnej i rzeczowej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin dysfunkcyjnych.
 3. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy.
 4. W spieranie profesjonalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w dziedzinach zgodnych z celami Stowarzyszenia oraz świadczenie pomocy w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń.
 5. Współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami organizacyjnymi, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
 6. Przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących działań zgodnych z celami statutowym i Stowarzyszenia.
 7. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących działania zgodne z celami Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie działań profilaktycznych Możliwe jest dofinansowywanie realizowanych przez Stowarzyszenie działań przez uczestników tych działań.
 9. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

 

Rozdział III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, rekomendowana przez co najmniej jednego członka Zarządu i jednego członka Stowarzyszenia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma prawa określone w §10 pkt. 3, 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które go uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4/5 osób uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 1. terminie, i bez względu na liczbę obecnych w 2. terminie.

Do kompetencji walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadawanie godności członka honorowego.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1. miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia. Zarząd składa się z 3 lub 5 osób: prezesa i członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania 2. wiceprezesów. 

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 8. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 11. Wszelkie uchwały i kompetencje nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z osobami pełniącymi funkcje w zarządzie w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 9 84 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

 • dotacje budżetowe i samorządowe,
 • dotacje osób fizycznych i prawnych,
 • wpływy ze składek członkowskich,
 • darowizny, zapisy, składki,
 • wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
 • wpływy z działalności gospodarczej,
 • przychody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • odsetki bankowe, inne wpływy i przychody.

§ 22A

 1. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona w zakresie: działalności wydawniczej w obrębie tematyki związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia, prowadzenia badań w zakresie psychologii, pedagogiki, pozostałych nauk humanistycznych i społecznych, usług sekretarskich, kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej, całodobowej opieki wychowawczej dla dzieci i młodzieży, wynajmu nieruchomości na własny rachunek.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają jego Zarządowi. Decyzję o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd.
 3. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.
 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 23

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 24

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają dwie osoby: prezes i jeden z wiceprezesów. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
 2. Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów majątkowych do wysokości 5 000 zł wymagany jest podpis jednego członka Zarządu – Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w 1 terminie, a bez względu na liczbę członków w 2 terminie. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia,
Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach.

Warszawa, dn. 7 lipca 2014 r. 

Pobierz statut